دانلود پاورپوینت بررسی مفاهیم جغرافیای سیاسی جهت رشته جغرافیا در قالب ۸۷  اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 

جغرافیای سیاسی به عنوان یکی از شاخه‌های علوم جغرافیایی به مطالعه بعد سیاسی فضای جغرافیایی می‌پردازد. بدین معنی که در فضای جغرافیایی اعم از مقیاس محلی تا جهانی و فراکروی پدیده‌ها و ساخت‌هایی وجود دارند که اساساً ماهیت فضایی/ جغرافیایی دارند و با مؤلفه سیاست درآمیخته‌اند. از این رو، جغرافیای سیاسی از آن دست معارف بشری است که از ماهیت ترکیبی برخوردار است که دو مؤلفه اصلی جغرافیا و سیاست در آن اهمیت ذاتی دارند. در عین حال، موضوع ترکیبی جغرافیای سیاسی به صورت پدیده های بسیط در فضای جغرافیایی خواه به صورت عینی و ذهنی و خواه به صورت آشکار و پنهان واقعیت و نمود مییابند؛ مانند: قلمروسازی و قلمرو پایی، حس و عاطفه مکانی/فضایی، وطن گرایی و تابعیت، کشورها، ایالت ها، مرزها، پایتخت‌ها، مکان های مرکزی، دولت های محلی، ساخت های فضایی - سیاسی منطقه ای، قلمروهای ژئوپلیتیکی، فضاهای جغرافیایی بحران زده، کنش های فضایی در مقیاس های مختلف، دینامیسم فضا و سیاست، تجلی های فضایی کنش متقابل سیاست و جغرافیا، الگوهای فضایی رأی و انتخابات، حوزه بندی رأی، تقسیمات کشوری، آمایش و سازماندهی سیاسی فضا، مدیریت سیاسی فضا، جغرافیا و استراتژی ملی، گردشگری، صلح و امنیت، محیط زیست، مهاجرت های بین‌المللی، نظام های منطقه‌ای و جهانی و... بنابراین، بنمایه فلسفی جغرافیای سیاسی را مکان‌ها، فضاها و پدیده‌هایی تشکیل میدهند که از درآمیختگی جغرافیا و سیاست به وجود آمدهاند. به عبارتی، آن دسته از ساخت‌ها و پدیده‌های فضایی/جغرافیایی که دارای ارزش سیاسی، هویت سیاسی و یا کارکرد سیاسی می‌باشند.

 

 

 

فهرست مطالب
ریشه یابی تاریخی(دیرینه شناسی) علم جغرافیا و علم جغرافیای سیاسی
جغرافیای سیاسی به عنوان یک رشته یا دیسیپلین دانشگاهی
تعریف ژئوپولیتیک
رابطه میان عوامل جغرافیای سیاسی و سیاست خارجی کشورها
عوامل موثر در تعیین ژئوپولیتیک منطقه ای و جهانی
وضع ناهمواریها
اشکال پنج گانه کشور ها
عوامل متغیر ژئوپلیتیک
بعد کیفی جمعیت
ترکیب سنی جمعیت
ترکیب جنسیتی جمعیت
ترکیب شغلی جمعیت