خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه سیستم و نگرش سیستمی در آموزش با فرمت docx در قالب 15 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

سیستم ها را می توان به شیوه های گوناگونی دسته بندی کرد؛ برای مثال می توان دو نوع سیستم طبیعی و مصنوعی را شناسایی کرد. سیستم های طبیعی به طور طبیعی وجود دارند (مانند منظومه شمسی و اکو سیستم دریا)، در حالیکه سیستم های مصنوعی را انسان می سازد (مانند رایانه، اتومبیل). البته می توان سیستم های ترکیبی را نیز شناسایی کرد که در ساختار آنها سیستم های طبیعی و مصنوعی با یکدیگر ادغام شده است (مانند کارخانه تولید برق با بهره گیری از نیروی آب) (نوروزی، 1390). سیستم ها دارای سه جنبه اصلی هستند: جنبه اول هدف سیستم است؛ هدف به فعالیتهای سیستم جهت می دهد و آن را معنی دار می کند. جنبه دوم محتوای سیستم است؛ محتوای یک سیستم به منظور نیل به یک هدف خاص سازمان می یابد. جنبه سوم فرایند سیستم نامیده می شود؛ به مجموعه عملیات و فعالیت هایی که اجزاء برای تحقق هدف سیستم بر عهده می گیرند، فرایند سیستم می گویند (برتالنفی، 1366). 

 

 


هر سیستم دارای بخشهای متعدد است. از سوی دیگر هر سیستم، جزئی از یک سیستم کلی است؛ لذا می توان گفت یک سیستم می تواند خُرده سیستم ها  و فراسیستم هایی  داشته باشد. خرده سیستم ها یا سیستم های جزیی، سیستم های هستند که در درون یک سیستم فعالیت می کنند تا هدف کُلی سیستم تحقق یابد و باید به گونه ای منسجم و یکپارچه عمل کنند. مؤثر بودن سیستم به کیفیت انسجام خُرده سیستم ها و نحوه ارتباط متعامل آنها درون سیستم بستگی دارد. همچنین سیستم ها در محدوده وسیع تری از محیط پیرامون خود عمل می کنند. این محدوده وسیع تر را فراسیستم یا سیستم برتر می نامند؛ برای مثال جامعه، محدوده وسیع تر یا همان فراسیستم آموزش و پرورش است (نوروزی، 1390).

 

 

 

فهرست مطالب

تعریف سیستم

2-2. انواع سیستم ها

3-2. سیستم حلقه باز و حلقه بسته

4-2. دیدگاه سیستمی

5-2. نگرش سیستمی در آموزش

6-2. روش سیستمی

7-2. الگوهای سیستم

8-2. چرخه حیات سیستم

9-2. منحنی عمومی سیستم ها

منابع