دانلود پاورپوینت استانداردهای اعتبار بخشی در راستای برنامه حاکمیت بالینی جهت رشته مدیریت در قالب 52 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 


نظام جدید اعتباربخشی به عنوان یکی از معتبرترین مدل های ارزیابی مبتنی بر کیفیت و ایمنی و هماهنگ با سایر اولویت های وزارت متبوع همچون حاکمیت بالینی ،ایمنی بیمار و منشور حقوق بیمار و همگام با استاندارد های اعتبار بخشی آموزشی و توجه به زیر ساخت های پژوهشی به ویژه در زمینه رعایت ایمنی و حقوق بیمار و ارتقاء کیفیت خدمات ،جهت کسب اطمینان از عملکرد مناسب سازمان های ارائه دهنده خدمات سلامت می باشد و اجرای آن از سال 91 برای تمام بیمارستان های کشور الزامی است.

 

 


در یک نگاه کلی این مقوله را می توان در دو گروه اصلی مورد بررسی قرار داد.

1- مدل هایی که با ارزیابی خارج سازمانی مبنی برکیفیت ،  تعهد سازمان را به ارتقای کیفیت افزایش می دهند.

 

 

2- شیوه هایی که به مدیریت کیفیت در سازمان کمک می کند.

در این میان اعتبار بخشی از گروه اول و حاکمیت بالینی از گروه دوم از جایگاه ویژهای در بخش سلامت برخوردار هستند. و از رو به مقوله ایمنی و بیمار محوری در کنار ارتقای کیفیت خدمات توجه ویژه ای داشته و هر دو بر تعهد سازمان به اجرای استانداردهای عالی خدمت تاکید می نماید.

 

 

با بهره گیری هم زمان و هماهنگ هر دو مدل مذکور (حاکمیت بالینی و اعتبار بخشی ) سعی می شود تا از یک سو بر توانمندی بیمارستانها جهت ارائه خدمات ایمن ،کیفی ،مبتنی بر شواهد علمی روز و شرایط بومی کشور بیفزاید و از سوی دیگر با ارزیابی خارج سازمانی آنان براساس استاندارد های شفاف و همسو بر تعهد و پاسخگویی بیمارستانها تاکید نماید.

 

 


فهرست مطالب :

استانداردهای اعتبار بخشی

بخش ها، موضوعات اعتبار بخشی

مدیریت و رهبری

مدیریت و رهبری

مدیریت فعالیتهای آموزشي وپژوهشی

حقوق گیرنده خدمت

- رضایت آگاهانه

بخش اورژانس

مدیریت و سازماندهی

مدیریت و توانمند سازی منابع انسانی

و...