خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه تابوها و انواع آنها با فرمت docx در قالب 57 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


معتقدات، سنن و آداب و رسوم، هویت فرهنگی یک جامعه را تشکیل می دهند. کلید الحاق به فرهنگ و یا به عبارتی «فرهنگ پذیری» فراگرفتن یک سلسله رفتارهای ضروری است که بقاء فرد را در اجتماع تضمین می کند؛ از این نظر، فرهنگ مهارتی است اکتسابی که در نتیجه حضور در اجتماعی معین در طول زمان حاصل می شود. معتقدات هر فرهنگ زیر بخشی را شامل می شوند که حوزه «محرمات» نامیده می شوند. این شاخصه مهم و بنیادین چهارچوب عمل فرد را در جامعه تعیین می کند و رفتار فرد از طریق این قوانین محدود کننده رصد می شود. بنابراین تابوها بخشی از نظام ارزشی هر جامعه به شمار می آیند که پایبندی به آن ها و خودداری از نقضشان، شاخص سلامت اخلاقی و معنوی اجتماع در نظر گرفته می شود. از این رو هر فرهنگ مطالبات و ایده آلهای رفتاری خود را در نظام سیاسی و کیفری خود منعکس می کند و برای ناقضین،  مجازات هایی منظور می دارد. 

 

 

 

فهرست مطالب
2-1- مقدمه  4
2-2- مبانی نظری  4
2-2-1- فرهنگ و محرمات  4
2-2-2- منشا منع های رفتاری  5
2-2-3- اهداف منع های رفتاری  7
2-2-4- نقض منع های رفتاری  9
2-2-5- نسبی بودن تابوها  10
2-2-6- انواع تابوها  11
2-2-6-1- تابوهای دائمی  11
2-2-6-2- تابوهای موقتی 12
2-2-7- دشواژه ها  12
2-2-8- دشنام واژه ها  16
2-2-9- دشواژه های بینا زبانی  18
2-2-10- تاثیر الفاظ تابو بر تغییرات معنایی در زبان  19
2-2-11- رابطه بین دشواژه ها و کلمات محاوره  21
2-3- حسن تعبیرات 23
2-3-1- حسن تعبیر و وجهه  24
2-3-2- نزاکت و بی نزاکتی  26
2-3-3- حسن تعبیرات، سوء تعبیرات و عبارات صریح  27
2-3-4- ارزش نزاکتی عبارات و واژه های زبان  30
2-3-5- معیار نزاکت طبقه متوسط  30
2-3-6- سوء تعبیرات حسن تعبیر گونه و حسن تعبیرات سوء تعبیر گونه  33
2-3-7- صحت سیاسی- اجتماعی  34
2-3-8- ویژگی های حسن تعبیرات  37
2-4- پیشینه موضوع تحقیق  39
منابع