خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه تاریخ بیهقی و ویژگی های آن با فرمت docx در قالب 14 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


 تاریخ بیهقی، تألیف ابوالفضل محمدبن حسین بیهقی،کتابی تاریخی به فارسی درباره دوره پادشاهی مسعود غزنوی و مختصری در تاریخ خوارزم است. این کتاب بخشی است ازکتاب مفصّلی که به نام های جامع التواریخ، جامع فی تاریخ سبکتگین ابوالفضل بیهقی، تاریخ آل محمود یا تاریخ آل سبکتگین شناخته می شود. 

 

 

 

فهرست مطالب
3-1-1-تاریخ بیهقی (یا تاریخ مسعودی)44
3-1-2- ویژگی سبكی تاریخ بیهقی 44
3-1-2-1- اطناب 45
3-1-2-2-توصیف 45
3-1-2-3- استشهاد و تمثیل46
3-1-2-4- تقلید از نثر تازی47
3-1-2-4-1- ورود لغات از قبیل جمع های عربی و مصادر عربی47
3-1-2-4-2- بیان کلمات تنوین دار47
3-1-2-4-3-استفاده مفعول مطلق به تقلید عربی47
3-1-2-4-4- جمله بندی به شیوه عربی48
3-1-2-4-5- جمله های تازی بدون قصد ارسال مثل 48
3-1-2-4-6- سجع و موازنه 48
3-1-2-4-7- ذكر مفعول صریح قبل از فعل و فاعل یا مقدم آوردن فعل بر فاعل و مفعول48
3-1-2-5- حذف افعال به قرینه و حذف قسمتی از جمله 48
3-1-2-6- نوآوری در استعمال افعال49
3-1-2-6-1- «ی» استمرار49
3-1-2-6-2- فعل ماضی به صیغة وصفی50
3-1-2-6-3- حذف فعل معین50
3-1-2-6-4- کاربرد واژه  های مهجور50
3-1-2-6-5- به تأكید برسرفعل50
3-1-2-7- استعمال لغات تازی51
3-1-2-8- لغات و افعال و امثال و اصطلاحات فارسی51
3-1-2-9- ویژگی های تاریخی بیهقی52
3-1-2-10- ویژگی های ادبی بیهقی52
منابع