خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه سبک خراسانی در ادبیات فارسی با فرمت docx در قالب 47 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


اگر به بررسی مختصات شعری سبك خراسانی بپردازیم، شاید سنخيّت چندانی با سبک خراسانی در آنها مشاهده نشود و حال و هوای شعری آن دوره را به دور از فضای سبک خراسانی و سبک خراسانی اندیشی بدانیم. اما به هر حال رگه هایی از مفاهیم كلّی راجع به سبک خراسانی و مسائلی كه متأثّر از سبک خراسانی و سبک خراسانی اندیشی است، در اشعار شاعران این دوره قابل مشاهده است. همانطور که در بررسی افرادِ سبک خراسانی اندیش، برای جویای علّت و عوامل آن، به بسترهای زندگيِ اجتماعی- اقتصادی و نیز رخدادها و حوادثی که در زندگی برای او اتفاق افتاده است، توجه می شود؛ در بررسی افرادی که سبک خراسانی اندیش نیستند، باز به زیربناهای زندگی آنها توجه می شود.

 

 

 

شعر دوره سبك خراسانی به خاطر ماهيّت برون گرایانه ای كه دارد، چندان به مسائل مربوط به فلسفه و معنای زندگی و در كل رازجویی هستی شناسانه نمی پردازد. در این دوره یاد سبک خراسانی به صورت خیلی ناچیز، آن هم در حدّ مفاهیم کلّی و آگاهی های عام از سبک خراسانی، بروز یافته است. در این دوره توصیه های شاعران به سبک خراسانی اندیشی، آنگونه که در سبک عراقی و هندی وجود دارد، مشاهده نمی شود. وقتی در اشعار شاعران دوره خاصی، اثری از سبک خراسانی و سبک خراسانی اندیشی نیست، می توان نتیجه گرفت که آن دوره، دوره بسامان و مطلوب بوده که ابزارها و وسائل رفاهی آنقدر فراهم و مهيّا بوده است که انسانها را از سبک خراسانی و سبک خراسانی اندیشی دور کرده و در غفلت قرار داده است.

 

 

 

فهرست مطالب
(سبک خراسانی)
دوره دوری از سبک خراسانی اندیشی 18
بخش1: رودکی 19
سبک خراسانی و سیمای دنیا 20
سبک خراسانی پند آموز 25
تصویرآفرینی با سبک خراسانی 26
ترك دنیا، راهکار مقابله با سبک خراسانی 27
جاودانگی روح 28
بخش2: فردوسی 
بیان مفاهیم کلّی از سبک خراسانی 30
پند پذیری از سبک خراسانی 34
جهان بینی دینی و دوری از سبک خراسانی اندیشی 36
کهولت و سبک خراسانی اندیشی 36
جبر نتیجه سبک خراسانی است 38
بیزاری از سبک خراسانی 39
بخش3: خيّام
سبک خراسانی و دنیا گرایی 40
سبک خراسانی و شكاكيّت 43
حیرت سبک خراسانی و دیگر اسرار هستی 46
سبک خراسانی و جبرگرایی 50
سبک خراسانی و استحاله انسان 51
سبک خراسانی و دعوت به شاد باشی و دم غنیمتی 54
نتیجه گیری
منابع