خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه عناصر داستان و توضیحات آن با فرمت docx در قالب 28 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


«طرح به یونانی «mythos »، به انگلیسی «plot » و به فرانسه «plan » برای نخستین بار در« پوئتیک» ارسطو مطرح شد و معناهای گوناگونی به خود گرفت در زبان فارسی به«طرح»، «پیرنگ»، «افسانه مضمون»، «داستان»، «طرح و توطئه» ترجمه شده است » (قادری، 23:1388). «طرح در لغت به معنای نقاشی، صورت و پیکر است و در اصطلاح داستان شکل خاصی از داستان نویسی است که به طور مشخص جنبه توصیفی دارد» (داد، 338:1390). «ارسطو تعریف صریحی برای پیرنگ داده است و پیرنگ را «ترکیب کننده حوادث» و تقلید از «عمل» دانسته است. تعریفی است کلی که مفهوم داستانی را نیز در بر می‌گیرد» (میرصادقی، 62:1388). 

 

 

 

فهرست مطالب
2-1 طرح 9
2-3 موضوع 15
2-4 شخصیت 16
2-5 گفت و گو 25
2-5-1 ویژگی های «گفت و گو» در شاهکارهای ادبی 26
2-5-2 کارکردهای گفت و گو 26
2-5-3 سیاق گفت و گو 27
2-5-4 انواع گفت و گو 27
2-6 لحن / نواخت 28
2-7 زاویه دید 29
2-8 صحنه 31
2-9 زبان 33
2-10 درونمایه و مضمون 34
منابع