خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه ویژگی های دستوری زبان پهلوی اشکانی در متن انگد روشنان با فرمت docx در قالب 24 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


در این متن به مقولات واژگانی زبان پهلوی اشکانی در متن سرود انگد روشنان در دو بخش صرف و نحو پرداخته می شود. بدین صورت که ابتدا مقولات ساخت‌واژی (صرف) اسامی، صفت ها، قیدها و فعل ها و در بخش دوم مسائل نحوی مربوط به آنان مورد بررسی قرار می گیرد. لازم به ذکر است برای هر بخش نمونه‌هایی به عنوان شاهد آورده شده که در کنار هر کدام نام آن اندام و بندی که واژه در آن آمده ذکر شده است.

 

 

 

فهرست مطالب
ویژگی های دستوری زبان پهلوی اشکانی در متن انگد روشنان 115
3-1- مقدمه 116
3-2- اسم 116
3-2-1- اسامی بسیط 117
3-2-2- اسامی مشتق 118
3-2-3- اسامی مرکب 120
3-3- صفت 121
3-3-1- صفات بسیط 121
3-3-2- صفات مشتق 121
3-3-3- صفات مرکب 123
3-4- قید 124
3-4-1- قیدهایی که تنها نقش قیدی داشته‌اند 124
3-4-2- قیدهایی که به عنوان پیشوند فعلی و یا حرف اضافه هم به کار ‌رفته‌اند‌ 124
3-4-3- قیدهایی که اسم یا صفت بوده‌اند و به عنوان قید هم به کار ‌رفته‌اند‌ 124
3-5- فعل 125
3-5-1- ماده مضارع 125
3-5-2- ماده ماضی 127
3-6- نحو اسم  و ضمیر 129
3-7- نحو صفت 132
3-8- نحو قید 132
3-9- ساخت ارگاتیو(ماضی متعدی) 133
منابع