خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه موسیقی بیرونی شعر و مفهوم آن با فرمت docx در قالب 25 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


      منظور از موسیقی بیرونی شعر وزن عروضی آن است. نظام خاصی که در یک مجموعه آوایی به لحاظ کوتاهی و بلندی مصوت ها و ترکیب صامت ها و مصوت ها وجود دارد (شفیعی کدکنی، 1376: 9). شعر و وزن پیوند عمیق و جدایی ناپذیر دارند. وزن به درک بهتر مفهوم شعر کمک می کند و مهم ترین عاملی است که نظم را از نثر جدا می کند؛ زیرا اگر وزن را از شعر جدا کنیم در واقع فرقی با نثر نخوهد داشت. «در واقع نظم کلام موزونی است و نثر کلامی است که نویسنده این حالت را در بیان آن لازم نمی داند» (مسگرنژاد، 1378: 14).

 

 

 

فهرست مطالب
1 موسیقی بیرونی19
2-2  تاثیر وزن بر شعر 20
2-3  اوزان به کار رفته در اشعار اوحدی 21
2-4  شواهد اوزان به ترتیب بسامد 25
2-4-1 اوزان دوری یا متناوب32
2-4-2 اوزان کم کاربرد33
2-5 وزن رباعی35
2-6 بحور به کار رفته در اشعار اوحدی 36
2-7 اختیارات شاعری 
منابع