خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه موسیقی شعر در اشعار شهریار با فرمت docx در قالب 35 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


در بحث از موسیقی شعر اوّلین چیزی که به ذهن هرفرد می رسد بحث وزن و آهنگ آن است در مورد وزن تعاریف گوناگونی وجود دارد خانلری در تعریف وزن می گوید: «وزن نوعی از تناسب است، تناسب کیفیتی است حاصل از ادراک وحدتی در میان اجزاء متعدد، تناسب اگر در مکان واقع شود آن را قرینه خوانند و اگر در زمان واقع شود وزن خوانده می شود» (خانلری، 1345: 25) امّا بحث میان شعر و نظم و اینکه وزن عامل پیدایش شعر است یا نظم از دیرباز و در میان اقوال پیشینیان رواج داشته است ارسطو میان شعر و نظم تفاوت قائل می شود از نظر وی اصل شعر در معنی و مضمون آن و ویژگی محاکاة و تقلید است و وزن جزء ویژگی اصلی شعر نیست (ارسطو، 1376 : 29) و در جای دیگرایجاد شعر را ناشی از دو علت می داند «پیدایش شعر دو سبب داشته است، هر دو سبب طبیعی، یکی محاکاه و تقلید که در آدمی غریزی است و دوم ذوق آهنگ و ایقاع که در سرشت آدمی وجود دارد و اوزان نیز جزء ایقاع ها هستند» (ارسطو،76 13: 29)

 

 

 

فهرست مطالب
موسیقی شعر
موسیقی بیرونی شعرشهریار
رابطه موسیقی ومعنا در شعر شهریار
موسیقی درونی
تکرار 
جناس
موازنه
عکس/وارونگی 
قلب مطلب 
موسیقی کناری
منابع