خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه اسطوره و انواع آن در ادبیات با فرمت docx در قالب 18 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


آن دسته از کسانیکه چه در گذشته و چه امروز به پژوهشی وشناخت اسطوره ها اشتغال دارند ، تاکنون برای اسطوره تعریف مشخص ، دقیق و پذیرفتنی برای همگان نیافته اند بلکه هریک به میل و اشتیاق و وابستگی اجتمایی خویش آنرا تعریف کرده اند . اسطوره چون قصه ای موهوم (conte bieu)وقصه جانوران وترانه وتصنیف عاشقانه (romance)ومردمی است .البته بدین معنی نیست که اسطوره آفریده جماعتی خاص است ،زیرا جماعات هرگز چنین ابداع وتخیل نکرده اند وهر اسطوره چون مضمون هر قصه موهوم وهر قصه جانوران (fable)وهر ترانه وتصنیف ،یک یا دو سه انسان است .(ستاری ،1377،14)

 

 

 

فهرست مطالب
4-1-1تعریف و شناخت اسطوره  13
4-1-2-ریشه واژه اسطوره  14
4-1-3-ساختار اسطوره  14
4-1-4-انواع اسطوره 15
4-1-5-کارکرد اسطوره  16
4-1-6-موجودات اساطیری  17
4-1-7-اسطوره و گونه های دیگر روایی 18
4-1-8-اسطوره و نماد 18
4-1-9-اسطوره و حماسه  19
4-1-10-اسطوره و تمثیل  19
4-1-11-اسطوره و دین 20
4-1-12-اسطوره و تاریخ 21
4-1-13-اسطوره و علم 22
4-1-14-اسطوره و رویا 22
4-1-15-اسطوره و ادبیات 23
4-1-16-اسطوره به مثابه داستان  24
4-1-17-اسطوره و موسیقی 24
4-1-18-اسطوره وفلسفه 25
4-1-19-اسطوره و مناسک 25
4-1-20-اسطوره و جامعه  26
4-1-21-چگونگی تجلی اسطوره ها در آثار ادبی
منابع