خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه زاویه دید و انواع آن در عناصر داستان با فرمت docx در قالب 8 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


«زاویه در لغت به معنی محل و گوشه است و زاویه ی دید یعنی محل یا دریچه ی دیدن به موقعیتی گفته می شود که نویسنده نسبت به روایت داستان اتخاذ می کند و دریچه ای است که پیش روی خواننده می‌گشاید تا او از آن دریچه حوادث داستان را ببیند و بخواند» (داد، 1390: 289). «زاویه ی دید، یا زاویه ی روایت، نمایش دهنده شیوه ای است که نویسنده با آن مصالح و مواد داستان خود را به خواننده ارائه می کند و در واقع رابطه ی نویسنده را با داستان نشان می دهد» (میرصادقی، 1389: 385). 

 

 

 

فهرست مطالب
2-7 زاویه دید 29
2-7-1 تعریف 29
2-7-2 انواع زوایه ی دید 30
2-7-2-1 زاویه دید بیرونی 30
2-7-2-2 زاویه ی دید درونی 31
2-7-3 زاویه دید متغیر و جا به جا شونده 31
2-8 صحنه 31
2-8-1 اجزای صحنه 32
2-8-2 شیوه ی صحنه پردازی 32
2-8-3 وظیفه صحنه 33
2-9 زبان 33
2-9-1 زیان از دیدگاه ادبیات داستانی 33
2-9-2 عناصر هویت دهنده ی زبان 33
2-10 درونمایه و مضمون 34
2-10-1 انواع درونمایه 34
2-10-2 نحوه ی ارائه درونمایه 35
منابع