خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه داستان کوتاه و ساختارگرایی آن با فرمت docx در قالب 13 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


داستان كوتاه مانند بسیاری از دیگر مفاهیم انتزاعی نظیر هنر،زیبایی و شعر تعریفی جامع و نهایی كه مقبول همه باشد نداردحتی« برخی اعتقاد دارند كه مفهوم داستان اصولاً تعریف پذیر نیست»(ویل،بی تا:84) دیاچلارنس  «فقدان یك تعریف جامع برای این مقوله از هنر را حاصل تنوع و گوناگونی این فن می داند» (میرصادقی،1366 :211) اینكه برخی داستان كوتاه را روایتی كه كوتاه است تعریف كرده اند، نمی تواند تعریف كاملی از داستان كوتاه باشددر واقع چنین تعریفی تنها ناظر بر وجه كمّی داستان كوتاه است نه بر جنبه ی كیفی آنبرخی نیز قید كوتاه بودن داستان را در تعداد كلمات آن - بین دو هزار و پانصد كلمه تا پانزده هزار كلمه -  و یا زمانی كه صرف خواندن آن می شود - نیم ساعت تا سه ساعت – برآورد كرده اند(همان)

 

 

 

فهرست مطالب
 داستان كوتاه
1-2ساختار
1-3 ساختارگرایی  
منابع