خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه قید و جایگاه دستوری آن در دستور زبان با فرمت docx در قالب 34 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


«قید کلمه ای است که مفهوم فعل یا صفت یا کلمه ی دیگر را به چیزی از قبیل زمان، مکان، حالت و چگونگی مقید سازد و از ارکان اصلی جمله باشد» (قریب و دیگران، 137). «قیود یا ظروف آن دسته از کلمات معناداری است که در معنی فعل یا صفت یا قید دیگر را تغییر می‌دهد... و در حقیقت همان سمت و اثری را که صفت از حیث معنی نسبت به اسم دارد... قید یا ظرف نسبت به فعل انجام می‌دهد.» (همایون-فرخ563:1337). «قید کلمه‌ای است که برای مقید ساختن فعل یا شبه فعل یا قید وضع شده باشد» (خیام پور، 88:1352). 

 

 

 

فهرست مطالب
2-3-1 تعاریف قید 33
2-3-2 جایگاه دستوری قید 34
2-3-3 قید به اعتبار ساختار و لفظ 36
2-3-4 قید از نظر وابستگی به عناصر جمله  (کارکرد قید) 39
2-3-5 قیود از نظر معنی و مفهوم 41
منابع