دانلود پروژه برنامه نویسی

تجزیه و تحلیل و پیاده سازی وب سایت مدرسه

 
*تمام جداول،ارتباط آنها،نمودارهای Activity Diagram , Class Diagram , Use case،Use Case Diagram ضمیمه شده اند.
 
مقـدمه
    پیشرفت روزافزون علم كامپیوتر در دنیای امروزی تمایل بشری رابرای مكانیزه نمودن سیستمهای مختلف افزایش می دهد و این امر باعث می شود كه سیستم های مختلف از دید افراد گوناگون مورد بررسی قرار گرفته و بعد از تجزیه و تحلیل سیستم ، با استفاده از نرم افزارهای مناسب مكانیزم بهینه ای ارائه گردد كه مزایای آن سیستم بر معایب دستی غلبه كند و معایبش را پوشش دهد . اینترنت دنیایی لایتناهی از اطلاعات است که هر کس می تواند در آن سهمی داشته باشد.با توجه به رشد روزافزون اینترنت در کشور ما و تبدیل شدن آن به بازار مناسب جهت تبلیغات و جلب مشتری برای بنگاههای اقتصادی و بازرگانان و یا معرفی خدمات برای ارگانها یا نهادهای دولتی و مدارس داشتن وب سایت اینترنتی لازمه هر فعالیت اقتصادی و اجتماعی یا فرهنگی محسوب می شود. برای موفقیت در این عرصه به نکات زیر توجه کنید. یکی از نیازهای اساسی مدارس نیاز به اطلاع رسانی از طریق وب سایت مدرسه میباشد . بسیاری از مدارس تهران و شهرستانها هم اکنون دارای وب سایت اختصاصی میباشند و هر ساله بابت نگهداری آن هزینه هایی را متحمل میشوند. آیا تا کنون به فکر این موضوع که چه کارهایی را میتوانید بر روی اینترنت انجام دهید , افتاده اید ؟ شما میتوانید سایت مدرسه خود را به ابزاری قدرتمند مجهز سازید و با آن از اینترنت و فضای سایت خود به نحو مطلوبی برای اطلاع رسانی به والدین و بهبود و ارتقا سطح مدرسه خود استفاده نمایید.
 
 
فهرست مطالب                                                                                   
مقدمه 5

1) فصل اول : آشنایی باASP.NET, VB.NET ,  SQL SERVER 16

1-1) آشنائی با ASP.NET 17
2-1) ویژگیهای ASP.NET 17
3-1) زبانهای برنامه نویسی در ASP.NET 18
4-1) ابزارهای ASP.NET 18
5-1) مقایسه ASP.NET و ASP کلاسیک 19
6-1) چرا به .NET  احتیاج داریم؟ 19
7-1) معرفی اولیه  VB.NET 20
8-1) نصبVB.NET 22
9-1) چگونگی نصب IIS 25
10-1) جزئیات IIS   26
11-1) مدیریتIIS   28
2-1) معرفی   SQL SERVER 29
1-2-1) Relation Database 29
2-2-1)Replication Services 29
3-2-1) Analysis Services 29
4-2-1)Reporting Service 29
5-2-1) Management Tools 29
6-2-1) بررسی امكانات و كارایی SQL SERVER 30
7-2-1)ADO.NET 31
8-2-1) سرویس اعلان (Notification) 32
9-2-1) سرویس گزارش‌ گیری 33
10-2-1) بهبودهای ایجاد شده در زبان 33
11-2-1) تكنولوژی XML 34
12-2-1) Isolation Level 35
13-2-1)   باز هم .NET 36
 

2) فصل دوم 1-2) تجزیه و تحلیل سیستم (  SDLC‌) 39

2-2) فاز اول :  Planning 39
1-2-2) Project Initiation 39
2-2-2) Identifying Business Values 39
3-2-2) System Requests 39
4-2-2)  Feasibility Analysis 40
5-2-2) Approral Comittlee 40
6-2-2) Project Management 41
 
3-2) فاز دوم : Analysis 41
1-3-2)  Analysing Strategy 41
2-3-2) System Requriment gathering 41
3-3-2) System Proposal 41
 
4-2) فاز سوم :Design   42
1-4-2 )Design strategy 42
2-4-2 ) Design Architecture 42
3-4-2) Database 42
4-4-2 )System Specification 48
 
5-2) فاز چهارم : Emplementation 48
1-5-2)System Contruction and Test 48
 2-5-2) System instakation 48
 3-5-2) Support and maintannce Plan 48
6-2) ارتباطات جداول(Relationship) 49
1-6-2) نمودارهای Activity Diagram , Class Diagram , Use case 51
2-6-2) Class Diagram  مدرسه 51
3-6-2) Use Case Diagram ثبت نام عضو یا دانش آموز 52
4-6-2) Use Case Diagram جستجو دانش آموز 53
5-6-2) Activity Diagram ثبت نام عضو جدید 54
6-6-2) Activity Diagram جستجو عضو جدید 55
7-2) دلایل داشتن وب سایت برای مدرسه 56
1-7-2) معرفی خود به همه جا بدون وجود محدودیت جغرافیایی 56
2-7-2) اطلاع رسانی 24 ساعته به مخاطبین 56
3-7-2)استفاده از وب سایت به عنوان یك راه تبلیغاتی 57
4-7-2) از قافله عقب نمانیم 57
5-7-2) معرفی خود به عنوان یك سازمان پاسخگو 58
6-7-2)آگاهی از نظرات مخاطبان 58
 

3) فصل سوم پیاده سازی (سورس پروژه) 59

1-1-3) کد مربوط به فرم کلاس های مدرسه ( (Class 60
2-1-3) کد مربوط به فرم سطح دسترسی کاربران(composit  ( 66
3-1-3) کد مربوط به فرم ورود( (login 69
4-1-3) کد مربوط به فرم اصلی ( (Main 73
5-1-3) کد مربوط به فرم دبیران (Teacher   ( 75
6-1-3) کد مربوط به فرم تماس با مدرسه ((Tamas 79
7-1-3) کد مربوط به فرم برنامه کلاسی ( (Programclass 80
8-1-3) کد مربوط به فرم اطلاعات دبیران ( (Pictureteacher 81
9-1-3) کد مربوط به فرم تصاویر سایت ( (Picture 82
10-1-3) کد مربوط به فرم اپراتور سایت ( (Operator 83
11-1-3) کد مربوط به فرم نظر سنجی ((Nazarat 86
12-1-3) کد مربوط به فرم دانش آموزان ((Student 89
13-1-3) کد مربوط به فرم درباره ما  (( Aboutme 92
94 Stoder Procedure-2-3)   
2-2-3) مزیت استفاده از   Stored procedureها در برنامه ها 94
3-2-3) نحوه ایجاد Stored procedure در بانک اطلا عاتی SQL 94
4-2-3) استور پروسیجر تعیین سطح دسترسی به صفحات سایت (accesspage) 96
5-2-3) استور پروسیجر پاک کردن رکوردهای جدول کلاس (deleteclass ) 97
6-2-3) استور پروسیجر پاک کردن سطح دسترسی (deletecomposit) 97
7-2-3) استور پروسیجر برای حذف کردن نظرات از جدول نظرات (deletenazarat) 98
8-2-3) استور پروسیجر برای حذف کردن سخن از جدول سخن (deletesokhan ) 98
9-2-3) استور پروسیجر برای حذف کردن   اطلاعات دانش آموزان از جدول  دانش آموز (deletestydent ) 99
10-2-3) استور پروسیجر برای حذف کردن اطلاعات دبیران از جدول دبیر (deleteteacher ) 99
11-2-3) استور پروسیجر برای حذف کردن اطلاعات کاربر سایت از جدول کاربرانUSER))
( deleteusers) 100
12-2-3) استور پروسیجر برای ورود اطلاعات به جدول کلاس (  insertclass) 101
13-2-3) استور پروسیجر برای ورود اطلاعات به جدول سطح دسترسی (insertcomposit) 102
14-2-3) استور پروسیجر برای ورود اطلاعات به جدول نظرات (insertnazarat ) 103
15-2-3) استور پروسیجر برای ورود اطلاعات به جدول سخن (insertsokhan ) 103
16-2-3) استور پروسیجر برای ورود اطلاعات دانش آموزان به جدول دانش آموز (insertstudent) 104
17-2-3) استور پروسیجر برای ورود اطلاعات دبیران به جدول دبیر (insertteacher) 105
18-2-3) استور پروسیجر برای ورود اطلاعات کاربران به جدول کاربران (insertusers ) 106
19-2-3) استور پروسیجر برای چک کردن نام کاربری و کلمه عبور در صفحه لاگین (loginchekh ) 108
20-2-3)  استور پروسیجر برای اعمال تغییرات بر روی جدول کلاس (updateclass ) 109

 

4) فصل چهارم: اجرای پروژه و آموزش کاربری پروژه 110

5)نتیجه گیری 126
1-5) معایب سیستم دستی 126
 2-5) مزایای سیستم مكانیزه 126
منابع و مأ خذ   128
 
     فهرست اشکال
شکل 1-1 (نصب IIS ) 26
شکل 2-1 ( جزئیات IIS ) 27
شکل 3-1 (مدیریت IIS ( 28
شکل 4-2 (لیست جداول بانک اطلاعاتی) 43
شکل 5-2 (Relationship 1  ) 49
شکل 6-2 (  Relationship 2) 50
شکل 7-2 ((Class Diagram 51
شکل 8-2 Use Case Diagram)) 52
شکل 9-2 (Use Case Diagram) 53
شکل 10-2 Activity Diagram)) 54
شکل 11-2 Activity Diagram)) 55
شکل 12-3 (چگونگی ایجاد (Stored Procedure 94
شکل 13-3 (ایجاد Stored Procedure) 95
شکل 14-3 (نوشتن کد در Stored Procedure ) 95
شکل 15-4 (چگونگی اجرای پروژه) 111
شکل 16-4 (صفحه اجرای پروژه) 112
شکل 17-4 (صفحه ورود به سایت) 113
شکل 18-4 (صفحه اصلی سایت) 114
شکل 19-4 (صفحه مدیریت سایت) 115
شکل 20-4 (صفحه اطلاعات دانش آموزان) 116
شکل 21-4 (صفحه اطلاعات دبیران) 117
شکل 22-4 (صفحه اطلاعات کاربران) 118
شکل 23-4 (صفحه سطح دسترسی) 119
شکل 24-4 (صفحه اطلاعات کلاسها) 120
شکل 25-4 (صفحه امکانات دیگر سایت) 121
شکل 26-4 (صفحه نظرات و پیشنهادات سایت) 122
شکل 27-4 (صفحه ارتباط با مدرسه) 122
شکل 28-4 (صفحه برنامه هفتگی کلاسها) 123
شکل 29-4 (صفحه تاریخچه مدرسه) 124
شکل 30-4 (صفحه تصاویر مدرسه) 125
 
فهرست جداول
جدول 1- 2 (تحلیل فاز سوم ) 42
جدول 2-2 ( Student) 43
جدول 3- 2 (Teacher) 44
جدول 4-2 (User) 44
جدول 5-2 (Page) 45
جدول 6-2 (Group) 45
جدول 7-2 ((Job 46
جدول 8-2 (Composit) 46
جدول 9-2 (Class) 47
    جدول 10-2 (Nazarat) 47
جدول 11-2 (Sokhan) 47