شاخه :‌  تک یاخته

زیرشاخه : مژکداران

 معروفترین عضو :‌ بالانتیدیوم کلی

 پراکنش :‌  سراسر جهان

 میزبانان : خوکها و گهگاه دام های دیگر مانند گاو و انسان

 زیستگاه :‌ روده بزرگ

1- شناسایی  

 1. حفره غذایی
 2. حفره انقباضی
 3.   هسته بزرگ
 4. هسته کوچک
 5. مژکها
 6. سایتو ستوم

روش آمیزشی :

      جنسی

 1. کونژوگاسیون
 2. لقاح

   غیر جنسی

 1. تقسیم ساده دوتایی
 2.  و چند تایی
 3. شیزوگونی