چارچوب نظری و پیشینه پژوهش تعارضات عنوان نوشتار برای فصل دوم پایان نامه می باشد.

 

 


نحوه ي برخورد انسان ها با تعارضات را،  تفاوت هاي فردي آنها تعيين مي كند . خصوصياتي مثل قدرت تصميم گيري، رشد فكري ، موقعيت سنجي، آستانه تحمل اولويت سنجي تعيين هدف زندگي و ... در چگونگي برخورد با تعارض و شيوه حل آن موثر است. تعارض زماني به وجود مي آيد كه فرد نتواند از دو راه سازش ناپذير، دست كم يكي را انتخاب كند. پس مي توان گفت تعارض زماني به وجود مي آيد كه رفتار جانشيني وجود دارد و استرس به عنوان يك تعارض حل نشده است كه به تبع تعارض اصلي پديد مي آيد. تعارض حالت هيجاني را آشفته مي كند، به فعاليت شناختي آسيب مي زند و ممكن است تعادل حياتي بدن را مختل نمايد. اختلال هيجاني تعارض به صورت دودلي ، اضطراب زود رنجي ، خشم، افسردگي و احساس گناه است. تعارض علاوه بر اينكه در تهييج پذيري تاثير دارد شناخت را نيز مختل مي كند تحت شرايط تعارض زا الگوي تفكر شخص اغلب آشفته مي شود(شاملو،1377). 

 

 

 

 

 

 

 


فهرست مطالب

فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش تعارضات

مقدمه    3
تعريف دين يا مذهب    3
تعريف معنويت    7
مولفه هاي معنويت    8
نظريه هاي رشد مذهبي    9
مفهوم نگرش و ويژگي هاي آن    12
كار كرد هاي نگرش :    13
نظريه هاي نگرش :    14
ازدواج  وانواع آن    18
خانواده: تعريف، عملكرد و نقش آن در تعارضات    20
تعارض: تعريف، انواع و آثار    21
تعارضا ت زناشويي و رويكرد ها    22
واكنش هاي هيجاني:    25
فرايند هاي مولد تعارض    28
مراحل رشد تعارضات زناشويي    29
واكنش هاي زوجين در تعارضات زناشويي    30
منابع اختلافات و تعارضات زناشويي    31
اشتباهات اساسي در ارتباطات زناشويي    33
سبك هاي حل تعارض:    36
انواع سبك ها و كاربرد آنها    37
بايد ها و نبايد ها در نگرش مذهبي (اسلامي)    39
حسن خلق و نرم خويي    39
مثبت انديشي:    41
سپاسگزاري و قدرداني:    42
ابراز محبت:    42
مدارا و گذشت:    43
عذرخواهي و پذيرش:    44
حفظ اسرار و عيوب همسر:    44
خشونت و تند خويي:    45
آزار جسمي همسر:    45
استهزا و مسخره كردن    46
جرو بحث و منازعات لفظي:    46
راه هاي پيشگيري از تعارضات در نگرش مذهبي    47
توجه به گزينش همسر مناسب :    47
آموزش زوجين:    48
آموزش ديني:    49
رعايت حدود و مرزها در خانواده :    50

پیشینه تحقیق
 تحقیقات انجام شده خارجی
تحقیقات انجام شده داخلی

منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی