چارچوب نظری و پیشینه پژوهش دانش مفهومی عنوان نوشتار برای فصل دوم پایان نامه می باشد

 

 

 

تعریف مفهومی دانش مفهومی:

 دانش مفهومی بر توانایی یک معلم در ارتباط دادن یک ایده ریاضی به ایده دیگر اشاره دارد، که آن‌ها‌ را به شبکه‌ای از ایده‌های ریاضی و آوردن مثال متصل می‌کند. شبکه ذهنی از ایده‌های ریاضی پایه و اساس دانش مفهومی است.

 

 

تعریف عملیاتی دانش مفهومی

در این پژوهش منظور از دانش مفهومی، نمره‌ای است که فرد از پرسشنامه دانش مفهومی که شامل سؤالات محقق‌ساخته که با همکاری استاد راهنما و یک تن از دبیران شهرستان اهواز ساخته شده است و سؤالات مقالات پژوهشی مرتبط با موضوع تحقیق انتخاب شده بودند، کسب می‌کند.

 

 

 

 

 

 

 


 

فهرست مطالب

تعریف نظری دانش مفهومی

تعریف عملیاتی دانش مفهومی

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق در مورد دانش مفهومی

دانش مفهومی
8-2-1 دانش ریاضی برای تدریس
8-2-2 اهميت دانش معلمان در آموزش مناسب
9-2 باورهای معلمان ریاضی
جدول 1-2: رابطه بین باورها
اقتباس از: فدایی و احمد‌پور (1391)

پیشینه تحقیق
 تحقیقات انجام شده خارجی
تحقیقات انجام شده داخلی


منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی