دانلود ادبیات نظری و پیشینه تجربی دانش مفهومی معلمان ریاضی که در آن به بررسی (چارچوب) مبانی نظری و پیشینه پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم. 

 

 

 

     بهبود یادگیری و عملکرد ریاضی دانش‌آموزان از موضوعات اساسی مورد بحث در حوزه آموزش ریاضی به‌شمار می‌آید. از این‌رو پژوهش‌ها عامل‌های گوناگونی را برای دست‌یابی به این هدف بررسی کرده‌اند. تحقیقات متنوع در زمینه دانش مفهومی برای افزایش دانش ریاضی دانش‌آموزان و در نهایت افزایش یادگیری و درک آن‌ها انجام می‌گیرند. دانش ریاضی معلمان نقش مهمی در شکل دادن به کیفیت تدریس خود ایفا می‌کند. با این حال، دانش ریاضیات برای تدریس، با درک کافی، زمان می‌برد. آموزش نیروی متخصص نیازمند کمک کردن به دانش‌آموز برای یافتن راه‌حل درست است.

 

 

 


در تحقیقی که توسط کولین (2004) با عنوان رابطه بین باور معلمان ابتدایی درباره ریاضیات، دانش مفهومی ریاضی و تجارب قبلی ریاضی آن‌ها شامل احساسات، ابزار تدریس و واحدهای گذرانده شده، که بر روی 36 شرکت کننده انجام شد بعد از تجزیه و تحلیل آماری دریافت که رابطه معنی‌داری بین دانش مفهومی و احساسات در ریاضی، همچنین رابطه معنی‌داری بین باورها و ابزار به کار برده شده در کلاس درس وجود دارد. در این پژوهش گزارش شد که یادگیری ارتباط نزدیکی با آن‌چه به دانش‌آموزان آموزش داده می‌شود، دارد. شرکت کنندگان در این مطالعه در تعدادی از مدارس در چندین ایالت مختلف حضور داشتند پس ممکن است احساسات شرکت‌کنندگان در مورد ریاضیات تحت تأثیر عوامل مختلف از جمله سبک آموزشی معلمان، استفاده از کتب درسی، تکنولوژی، استفاده از ابزارهای مختلف و همچنین سیاست‌های آموزشی مدرسه قرار گیرد. بال در تحقیقاتش دریافت که تجارب ریاضی معلمان در درجه اول ضعیف و به قوانین محدود است. او معتقد است که علاقه و تخصص در آموزش مدرسه، و آموزش در کلاس‌های درس بدون شک به تجربه مثبت معلمان فردا کمک می‌کند.

 

 

 

 

 

 


 

فهرست مطالب

تعریف نظری دانش مفهومی

تعریف عملیاتی دانش مفهومی

فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش دانش مفهومی

دانش مفهومی
8-2-1 دانش ریاضی برای تدریس
8-2-2 اهميت دانش معلمان در آموزش مناسب
9-2 باورهای معلمان ریاضی
جدول 1-2: رابطه بین باورها
اقتباس از: فدایی و احمد‌پور (1391)

پیشینه تحقیق
 تحقیقات انجام شده خارجی
تحقیقات انجام شده داخلی


منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی