فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری ابعاد و نظریه های عدالت سازمانی عنوان این پژوهش می باشد که در ان به مبانی نظری و پیشینه تحقیق می پردازیم. 

 

 

واژه عدالت سازمانی برای اولین با توسط گرین برگ در دهه ی 1970 بیان گردید.فرناندس و وامله به نقل از گرین برگ بیان می دارند که عدالت سازمانی به رفتارهای منصفانه و عادلانه سازمان ها با کارکنان شان اشاره دارد (امیرخانی ، پور عزت 1387 ، ص 22) . درك عدالت سازماني، الزامي اساسي براي كاركرد مؤثر سازمان ها و رضايت شخصي كاركنان بوده ، در شكل دادن نگرش ها و رفتارهاي آنان نقش مهمي را ايفا مي كند( قادري،سيادت،موركاني ،1391 ،ص 51). درك عدالت تحت تاثير پيامدهايي كه شخص از سازمان دريافت مي كند ، رويه هاي سازماني ( رويه ها و كيفيت تعاملات و هم چنين خصوصيات ادارك كننده قرار دارد .

 

 


در مقاله اي با عنوان بررسي رابطه عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني با رضايت شغلي كاركنان شركت مادر تخصصي فرودگاه هاي كشور توسط كنعاني نيري و خراساني در سال 1390 انجام شد به اين يافته رسيدند كه رابطه معنادار و مثبت بين رفتار شهروندي سازماني و ابعاد آن با رضايت شغلي و هم چنين بين عدالت سازماني و ابعاد آن با رضايت شغلي بود( كنعاني نيري ، خراساني ، 1390، ص 79) .

 

 

 

 

 

 

 

 


فهرست مطالب

تعریف نظری عدالت سازمانی

تعریف عملیاتی عدالت سازمانی

فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش عدالت سازمانی

عدالت سازماني
عدالت
مفهوم لغوي عدالت
اهميت رعايت عدالت
عدالت سازمانی
عدالت و ارتباط آن با سازمان
عوامل ایجاد کننده بی عدالتی
5-1-2 ابعاد عدالت سازماني
6-1-2 نظريه عدالت سازماني
پیشینه تحقیق
 تحقیقات انجام شده خارجی
تحقیقات انجام شده داخلی
منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی