این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق محیط مدرسه قابل ویرایش با فرمت ورد doc بصورت جامع و کامل می باشد. در بخش اول (چارچوب) ادبیات نظری محیط مدرسه تشریح می شود و در بخش دوم پیشینه نظری تحقیق محیط مدرسه در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می گیرد. 

 

 

 

در ارتباط با محیط مدرسه تعاریف متعددی وجود دارد. مرکز خدمات انسانی دانش بیان می کند که محیط مدرسه منعکس کننده جنبه های فیزیکی و روان-شناختی مدرسه است که کمتر تغیییر می پذیرند و پیش شرط های لازم را برای تدریس و یادگیری فراهم می کنند(کرامتی و همکاران، 1390). بر این اساسGeterlz)،(2003 نیز بیان می کند که محیط اجتماعی انسانی و کیفیت روابط و مناسبات حاکم بر سازمان ها می تواند پدیدآورنده ی جو مناسب یا نامناسب باشد. 

 

 

 


           مهدوی نژاد و همکاران(1392) تأثیر محیط هنری بر خلاقیت دانش آموزان را بررسی کردند. به اعتقاد آن ها مدرسه محیطی برای یادگیری و تربیت نسل آینده است. اگر محیط مدرسه تشویق-کنندۀ خلاقیت باشد، نسل آینده انسان های خلاق خواهند بود، حتی ویژگی های معماری بنای مدرسه، در کنار دیگر ویژگی های مدیریتی، می تواند به ایجاد یک مدرسه تشویق کنندۀ خلاقیت بینجامد. از این رو یک مدرسه به تصادف از میان مدارس راهنمایی تحصیلی در منطقۀ یازده شهر تهران انتخاب و از میان کلاس های آن سه کلاس دوم راهنمایی به تصادف از میان آن ها انتخاب شد. بدین منظور به استفاده از روش تحقیق نیمه تجربی، ارتباط میان فضای هنری و خلاقیت دانش‌آموزان سنجیده شد. دستاوردهای این پژوهش مبین آن بود که محیط هنری بر خلاقیت دانش آموزان تأثیر گذار است، هر چند این تأثیر خطی نیست و در برخی موارد ناسازگاری هایی را نیز نشان می دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 


فهرست مطالب

تعریف مفهومی محیط مدرسه

فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش محیط مدرسه

مقدمه    4
2-2 آموزش و پرورش    4
2- 3 مدرسه    9
2-4 فضا و تجهیزات مدرسه    12
2- 5  محیط مدرسه    15
2-6 ویژگی کالبدی مدارس خلاق    20
2-12 محیط ورزشی مدارس    27
2- 13 مرور تحقیق    28
2-13-1 مرور تحقیقات داخلی    28
2-13-2 مرور تحقیقات خارجی    34
2-14 جمعبندی پیشینه    37


منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی