فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری محیط مدرسه عنوان این پژوهش می باشد که در ان به مبانی نظری و پیشینه تحقیق می پردازیم. 

 

محیط مدرسه در احساسات و نگرش هایی که در مورد یک مدرسه وجود دارد و توسط دانش آموزان، معلمان و کارمندان بیان می شود، خود را نشان داده و بیانگر احساسی است که دانش آموزان از تجربیات روزانه ی خویش در مدرسه بدست می آورند. این احساسات می تواند میزان یادگیری و انگیزه دانش-آموزان را متأثر سازد.

 

 


           یکی از ظرفیت های غافل شده در تعلیم و تربیت کودکان ایرانی، کالبد فضای آموزشی است و صاحب نظران تعلیم و تربیت بر نقش مکان در تربیت دانش آموزان تأکید ویژه ای دارند. به طور کلی از محیط یک مدرسه انتظار می رود که، انتظارات چندی را برای کودکان و معلمان تأمین نماید از جمله آن:
-    از نظر فضایی حالتی خودمانی، متنوع، فعال، ساکت و در ارتباط با طبیعت باشد.
-    از نظر روانی آرام بخش باشد، ایمن، لذت بخش، بازی ساز، و با نشاط بوده و احساس اجتماعی را تقویت کند.
-    از نظر فیزیکی در برابر شرایط گرما و سرما، نور و رطوبت و مانند آن قابل کنترل باشد.
-    از نظر رفتاری امکان مطالعه فردی، کارگروهی، فعالیت بدنی، نوشتن، خواندن، کار با کامپیوتر، موسیقی، تئاتر، آموزش و بازی را فراهم آورد(کامل نیا، 1386 ).

 

 

 

 

 

 

 

 


فهرست مطالب

تعریف مفهومی محیط مدرسه

فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش محیط مدرسه

مقدمه    4
2-2 آموزش و پرورش    4
2- 3 مدرسه    9
2-4 فضا و تجهیزات مدرسه    12
2- 5  محیط مدرسه    15
2-6 ویژگی کالبدی مدارس خلاق    20
2-12 محیط ورزشی مدارس    27
2- 13 مرور تحقیق    28
2-13-1 مرور تحقیقات داخلی    28
2-13-2 مرور تحقیقات خارجی    34
2-14 جمعبندی پیشینه    37


منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی