دانلود ادبیات نظری و پیشینه تجربی محیط مدرسه که در آن به بررسی (چارچوب) مبانی نظری و پیشینه پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم. 

 

 

 

محیط مدرسه منظور از محیط، محوطه فیزیکی و نیز جو روانی، اجتماعی و فرهنگی مدرسه است (محمدپور، 1392).نظام آموزشی سنتی در زمان و مکان و برنامه درسی معین و مشخصی شکل می گیرد و همه یادگیرندگان در کلاس حضور داشته و طبق نظام تعیین شده ارزیابی می شوند. اما تعلیم و تربیت تزریقی نیست بلکه تجربی است. در روش آموزش متداول، رابطه میان معلم و یادگیرنده، یک سویه و عمودی است. یادگیرنده، در جایگاه پذیرنده ای منفعل قرار دارد، حال آنکه در روش های نوین، آموزش، فرایندی برای کشف نیروهای درونی و به فعلیت درآوردن قابلیت های یادگیرنده است که جز با برقراری رابطه دوسویه میان شاگرد و یادگیرنده، قابل فهم نیست.

 

 

در آموزش و پرورش نوین، «راه انداختن» دانش آموز از نشان دادن یک راه مشخص مهم تر است. چنین ضرورتی، آزادی پرسش، اندیشه، انتقاد و حق شک و جرأت خلاقیت و نوآوری را اجتناب ناپذیر می-سازد و ساختار آموزش، از منابع و متون درسی تا شیوه های تدریس را از بند قالب گرایی و نتیجه محوری خارج می سازد. لذا اگر از مفاهیم متنوع آموزشی، انتظار نتایج کاملاً ثابت مد نظر باشد، خلاقیت از دست می رود(نظری، 1388).

 

 


          مدارس اجتماعی  یکی از مصادیق مدارس باز هستند که به دلیل اهمیت خود پذیرای برنامه-های درسی و کمک آموزشی، پرورشی، فراغتی و حتی اجتماعی می باشند. دیوارهای بلند مدرسه و فضاهای یکنواخت کلاس سنتی نمی تواند بستر مناسبی برای شکل گیری مدارس اجتماعی باشد. چنین مدارسی در کنار فعالیت آموزشی متعارف، فعالیت های متنوع و امکانات خود را با محله به اشتراک گذاشته و امکانات کمک آموزشی، فضای سبز، زمین ورزش، سالن اجتماعات و حتی کلاس خود را در ساعات تعطیلی مدرسه در اختیار دیگر گروه های اجتماعی قرار می-دهد. البته این تعامل دو طرفه بوده و از سوی دیگر امکانات محله ی مانند کتابخانه  و بوستان محله شرایطی در اختیار مدرسه قرار می-گیرد(الخوانساری، 1384). 

 

 

 

 

 


فهرست مطالب

تعریف مفهومی محیط مدرسه

فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش محیط مدرسه

مقدمه    4
2-2 آموزش و پرورش    4
2- 3 مدرسه    9
2-4 فضا و تجهیزات مدرسه    12
2- 5  محیط مدرسه    15
2-6 ویژگی کالبدی مدارس خلاق    20
2-12 محیط ورزشی مدارس    27
2- 13 مرور تحقیق    28
2-13-1 مرور تحقیقات داخلی    28
2-13-2 مرور تحقیقات خارجی    34
2-14 جمعبندی پیشینه    37


منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی