چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اضطراب کودکان عنوان نوشتار برای فصل دوم پایان نامه می باشد.

 

 


اضطراب حالتي است كه با احساس وحشت مشخص مي شود و با علائم جسمي و تحريفهاي ادراكي و شناختي همراه است و نيز  اضطراب عبارت است از واکنش فرد در مقابل یک موقعیت استرس زا ، یعنی موقعیتی که بر اثر  بالا گرفتن تحریکات اعم از برونی و درونی ایجاد شده و فرد در مهار کردن آنها ناتوان است 0(چاپلین، 1975؛ به نقل از دادستان، 1370).

 


میزان اضطراب: نمره ای که کودک در آزمون اضطراب زانک SAS (فرم کوتاه ... سئوالی) کسب می کند. 

 

 


احساس اضطراب دو مؤلفه دارد: با خبر شدن فرد از تغییرات جسمی خود (تپش قلب و تعریق) و با خبر شدن از اینکه عصبی شده است یا ترسیده است. احساس شرم نیز ممکن است به اضطراب دامن بزند: دیگران می فهمند که من ترسیده ام. خیلی ها وقتی می فهمند که دیگران پی به اضطراب آنها نبرده اند یا شدت آن را درنیافته اند، تعجب می کنند .

 

 

 

 

 

 

 


فهرست مطالب

تعریف نظری اضطراب کودکان

تعریف عملیاتی اضطراب کودکان

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق در مورد اضطراب کودکان

مقدمه 
تعريف اضطراب 
مباني نظري اضطراب 
 نظريه هاي روانكاري 
 نظريه هاي رفتاري 
 نظريه هاي زيستي 
 نظريه انسان گرايان 
نظريه هاي شناختي 
علائم اضطراب
انواع اضطراب
نقش والدين در ايجاد تداوم اضطراب


منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی