دانلود و خرید پروتکل درمانی (پکیج آموزشی) برنامه آموزشی کارکنان کتابخانه ملی

 


 

برنامه آموزشی 
هر بر نامه آموزشی با توجه به عمق کار دارای محورهای خاص خود می تواند باشد دربرنامه حاضر با توجه به مطالعات فراوان در خصوص انواع شیوه های برنامه ریزی آن برنامه ای که می توانست از جامعیت و مانعیت لازم برای دست اندرکاران آموزش مورد استفاده قرار گیرد .

 

به نظر نگارنده برنامه ای با این رویکرد بود که محورهای اصلی آن به شرح ذیل می باشد:
۱- عنوان۲- نحوه آموزش۳- اهداف کلی۴- اهداف جزئی۵- محتوی- ۶- شیوه ارزیابی
قبل از ارائه برنامه مطلبی که در خور اهمیت است و در پاسخ به سوال چهام پایان نامه است «اعتباریابی برنامه آموزشی»است که برنامه حاضر براساس آزمون توافق محور مشخص شد که به جز در مورد محتوا در بقیه موارد بین پاسخ آزمودنیها (بلی- خیر)تفاوت محوری وجود دارد بعد از آن با از نظر متخصصان بهره برداری شده و آن نواقص نیز با تایید گروه کارشناسان رفع شد.

 

 


برنامه های آمووزشی کارشناسان معاونت کتابخانه سازمان اسناد و کتابخانه ملی

۱- عنوان
مرجع شناسی علوم اسلامی
۲- نحوه آموزش
به دوصورت نظری و عملی خواهد بود
۳- اهداف کلی
آشنایی با منابع مرجع اسلامی و راههای یافتن اطالاعات علمی در حوزه علووم اسلامی 
۴- اهداف جزئی
از شرکت کنندگان انتظار می رود:
۴-۱- دایرة المعارفهای اسلامی را نام ببرد؟
۴-۲- شاخه های علوم اسلامی را بداند؟
۴-۳- مهارت لازم در یافتن موضوعات را در مراجع مختلف بدست آورد؟
۵- محتوی