دانلود و خرید پروتکل درمانی (پکیج آموزشی) برنامه آموزشی مهارتهای هوش هیجانی براساس الگوی هوش هیجانی مایر و سالووی همراه با تمرین های فوق العاده 

 

 

 

 

پروتکل درمانی مهارت های هوش هیجانی :

پیش از برگزاری جلسات آموزشی پروتکل درمانی مهارت های هوش هیجانی ، از مشاوره مدرسه و مربی پرورشی خواسته شد جهت برگزاری و آموزش مهارتهای هوش هیجانی، با پژوهشگر همکاری نمایند. سپس ضمن تشکیل 2 جلسه(2 ساعته)‌ سه نفره ( پژوهشگر، مشاوره مدرسه و مربی پرورشی)، در دفتر مشاور یکی از مدارس و در روزی معین، محتوای آموزشی مورد بررسی و بازبینی قرار گرفته و در محتوای آموزشی به تأیید مشاوره روانشناس مطالعه رسید. در این جلسه ابهامات مطرح شده جهت تدریس مهارت‌ها و شیوه برگزاری و اداره جلسات مورد بررسی قرار گرفت تا بدین وسیله نحوه آموزش محتوا، در هر سه کلاس یکسان باشد و هر کدام از افراد پژوهشگر، معلم پرورشی و مشاور مدرسه مسئولیت تدریس مهارتهای هوش هیجانی را در یک دبیرستان انتخاب شده برعهده گرفتند.

 

 

 

سه روز پس از دریافت رضایتنامه‌ها ( پنجشنبه ) از آزمودنی‌های گروه مداخله، جلسات آموزشی به مدت 6 جلسه 90 دقیقه‌ای – هفته‌ای دو جلسه - در ساعات غیر درسی ساعت 30/9 تا 8 و  10 تا 11:30 دقیقه صبح روزهای پنجشنبه ، در یکی از کلاس‌های آموزشگاه بصورت گروهی و به شیوه سخنرانی ، پرسش و پاسخ و بحث گروهی و ایفای نقش برگزار شد. در هر جلسه محتوای آموزشی که توسط پژوهشگر تدوین و به تأیید مشاوره روانشناس رسیده بود، اجرا گردید. وسایل کمک آموزشی شامل تخته وایت‌برد، تخته سیاه و ماژیک ، استفاده از تصاویر مرتبط برای شناسایی حالات هیجانی بودند. برنامه آموزشی مهارت‌های هوش هیجانی براساس الگوی هوش هیجانی مایر و سالووی تدوین شده بود. در پایان هر جلسه آموزشی، مباحت تدریس شده به همراه تمرینات متناسب با موضوع در اختیار دانش‌آموزان قرار گرفت و از آنها خواسته شد جلسه آینده، تمرینات انجام شده را با خود به همراه آورده و در کلاس با میل و انتخاب خود قرائت نمایند و سپس مورد تجزیه و تحلیل و بحث گروهی از سوی سایر دانش‌آموزان قرار می‌گرفت. جلسه آموزشی بدین قرار بودند:

 


شرح کامل جلسه ها در فایل خریداری شده آمده است.