دانلود و خرید پروتکل درمانی (پکیج آموزشی) برنامه آموزشی مداخلات مشاوره گروهی آدلری 11 جلسه، هفته ای یک جلسه دو ساعته


 

 


چارچوب پروتکل مشاوره آدلری 

گروه مشاوره آدلری به مدت 11 جلسه هر گروه هفته ای یک جلسه دو ساعته  در جلسات مشاوره گروهی

  مشاوره آدلری، فرایندی آموزشی و مشارکت جویانه بین درمانگر و مراجع است و این فرایند جائیکه مراجع امیدوارانه درصدد شناخت و تصحیح تحریف ها، اغراق ها و اشتباه های موجود در طرحواره شناختی اش (سبک زندگی) برمی آید، تجربه یادگیری اصلاحی  است اهداف فرایند مشاوره عبارتند از: تقویت علاقه اجتماعی، کاهش دادن احساس ناتوانی و حقارت، بازشناسی توانمندیها و امکانات مراجع، جرأت بخشی، تغییر رفتاردر سبک زندگی، تغییر اهداف نادرست (موساک، 1989).


چهار مرحله فرآیند مشاوره اهداف فوق را تسهیل می نماید:
ـ برقراری رابطه درمانی توأم با همکاری و مشارکت.
ـ تحلیل و سنجش، باورها، اهداف، رفتارهای فرد که سبک زندگی را منعکس می کند.
ـ ایجاد بینش از طریق تفسیر تا آگاهی مراجع درباره خودش افزایش یابد.
ـ جهت گیری مجدد تا مراجع چارچوب های جایگزین را در ارتباط با تفکر، احساس و رفتارش بوجود آورد.

 

 


پيش جلسه ( جلسه مقدماتي):
هدف: ارائه رهنمودهائي براي مشاركت اعضا و انجام پيش آزمون
 
معرفي برنامه، رهبر گروه، ،آموزشها و اعتبارنامه هايي كه كسب كرده / اجراي فرم ها و ابزارهاي پيش آزمون. 
معرفي اعضا در گروه( يكي از نقاط قوت خود را نيز معرفي كنند. يكي از چيزهايي كه در ساير اعضا جذاب يافته است نيز معرفي  نمايد.رهبر گروه مي تواند اينكار را براي اعضا درابتدا «مدل سازي»  كند).
در پايان هر جلسه تكاليفي  براي بين دو جلسه ارائه خواهد شد و 15دقيقه ابتداي هر جلسه به بررسي گزارش اجراي تكاليف اعضا اختصاص خواهد داشت.

 

شرح کامل جلسات در فایل خریداری شده آمده است.