دانلود و خرید پروتکل درمانی (پکیج آموزشی) برنامه آموزشی آموزش مهارت های مثبت اندیشی 13 جلسه ی 90 دقیقه ای طی 4 هفته

 

 

 

در ابتدا با دریافت معرفي نامه از دانشگاه، به اداره بهزیستی شهرستان فردوس مراجعه و پس از هماهنگي هاي لازم با رياست اداره، واحد حراست و توان بخشي، پس از مشخص شدن گروه های آزمایشی و کنترل و اجرای پیش آزمون برای دو گروه، برنامه ی آموزش مهارت هاي مثبت انديشي به عنوان عامل آزمایشی یا متغیر مستقل در 13 جلسه ی 90 دقیقه ای و به صورت هفتگی بر گروه آزمایش اعمال گردید در حالی که گروه کنترل به برنامه های عادی خود ادامه دادند. پس آزمون برای هر دو گروه انجام شد.

 


برنامه آموزشي شامل 3 حوزه كلي: مثبت انديشي نسبت به خود، مثبت انديشي نسبت به ديگران، مثبت انديشي نسبت به زندگي (دنيا) خواهد بود.

 

 


آزمودنی های گروه آزمایش به مدت 13 جلسه ی 90 دقیقه ای طی 4 هفته تحت آموزش مهارت های مثبت اندیشی قرار گرفتند، در حالی که گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکردند. داده های به دست آمده با استفاده از روش آماری تحلیل کواریانس مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده در این تحقیق همسو با سایر تحقیقات بوده و سودمندی وتأثیر آموزش مهارت های مثبت-اندیشی بر بهزیستی روان شناختی، امید به زندگی و رضامندی زناشویی مادران داراي فرزند كم توان ذهني را تأیید می کند.