دانلود و خرید پروتکل درمانی (پکیج آموزشی) برنامه آموزشی جلسات مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد ارتباطی ستیر در کاهش فرسودگی زناشویی و میل به طلاق زوجین  7 جلسه ی 60 دقیقه ای 

 

 

محتوای فایل خریداری شده:

  1. آزمون فرسودگی زنا شویی
  2. پرسشنامه میل به طلاق (فرم 14 سؤالی)
  3. مبانی نظری و پیشینه تحقیق رویکرد ارتباطی ستیر
  4. جلسات مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد ارتباطی ستیر

 

 


پروتکل جلسات مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد ارتباطی ستیر

مشاوره ی گروهی مبتنی بر رویکرد ارتباطی ستیر  به مدت 7 جلسه ی 60 دقیقه ای  در هفته  در مورد گروه آزمایش اعمال شد .می توان نتیجه گیری نمود که مشاوره ی گروهی مبتنی بر رویکرد ارتباطی ستیر در کاهش فرسودگی زناشویی و میل به طلاق زوجین مراجعه کننده تاثیر-گذار بوده است.همچنین مشاوره ی گروهی مبتنی بر رویکرد ستیر بر روی خرده مقیاس های فرسودگی زناشویی شامل خستگی جسمی، خستگی روانی، خستگی روانی و میل به طلاق شامل بعد تمایل برای خارج شدن ومسامحه تأثیر گذار بوده است(001/0>( p.

 

 

روش مداخله و اجرا
در اين طرح:
1-زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اشنویه در سال 1393 مراجعه نموده ، به صورت تصادفي انتخاب و در دو گروه رویکرد درماني ارتباطی ستیر و کنترل، گمارده شدند.
2-پيش آزمون و پس آزمون در هردو گروه اجرا شده است.
3-متغير مستقل، رویکرد ارتباطی ستیر بوده و طي هفت جلسه درمان با فرمت مشخص براي گروه آزمایشی ارائه شد و گروه کنترل از این شیوه درمانی بهره مند نشد.
3-متغیرهاي پژوهش شامل یک متغير مستقل (رویکرد درماني ارتباطی ستیر) و دو متغير وابسته (فرسودگی زناشویی و میل به طلاق )و خرده مقیاس های آن بود.
4-براي اندازه گيري متغيرهاي وابسته در دو مرحله پيش آزمون، پس آزمون از پرسشنامه فرسودگی زناشویی و میل به طلاق  استفاده شد.
5- گروه کنترل جهت رعایت اخلاق پژوهش، بعد درمان گروه آزمایشی، تحت چندین جلسه مشاوره و آموزش قرار گرفته و پس اتمام جلسات و اجرای پس آزمون، آموزش ستیردر مورد آنها نیز صورت گرفت.


شرح کامل جلسات در فایل خریداری شده آمده است. 


 

فهرست مطالب

رویکرد ارتباطی ستیر
 سیر تاریخی و مبانی موثر بر دیدگاه ارتباطی ستیر
نظریات ستیر درباره خانواده 
نقش ها در نظریه ستیر
مفاهیم پایه ای نظریه ارتباطی ستیر

پیوست ها
آزمون فرسودگی زنا شویی
پرسشنامه میل به طلاق (فرم 14 سؤالی)
جلسات مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد ارتباطی ستیر