دانلود و خرید پروتکل درمانی (پکیج آموزشی) برنامه آموزشی پروتکل درمانی اختلال اضطراب منتشر و فراگیر 6 جلسه


 

 

 


پروتکل درمانی و پکیج آموزشی اختلال اضطراب فراگیر

 اﺧﺘﻼل اﺿﻄﺮاب ﻓﺮاﮔﯿﺮ، اﺧﺘﻼﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺸﺨﺼﻪ آن اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺘﻤﺮ اﺿﻄﺮاب و ﻧﮕﺮاﻧﯽ  اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻏﻠﺐ زﻣﺎن ﻫﺎ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎ وﺟﻮد دارد .اﺿﻄﺮاب و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎ از ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﯽ ﺗﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻟﯽ، ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﮐﺎري ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺷﺪت اﯾﻦ اﺿﻄﺮاب ﺗﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و  اﻓﺮاﻃﯽ اﺳﺖ .ﻋﻼﺋﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻃﯽ زﻣﺎن ﺑﺪﺗﺮ ﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﻮد وﻟﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ در زﻣﺎن اﺳﺘﺮس، ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ اﺧﺘﻼل در ﮐﺎرﮐﺮد ﻓﺮد ﺗﺪاﺧﻞ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺮاي ﯾﮏ دوره ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺎﺗﻮان ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮده و اﺛﺮ ﻣﺨﺮﺑﯽ روي زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮد ﻣﯽ ﮔﺬارد .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﻮع اﯾﻦ اﺧﺘﻼل ﺑﯿﻦ ﭘﻨﺞ ﺗﺎ ﻫﺸﺖ درﺻﺪ اﺳﺖ و در زﻧﺎن دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدان دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .اﺧﺘﻼل ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ رﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ اي از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺮوع ﺷﻮد، اﮔﺮﭼﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎي ﺑﯿﻦ ﮐﻮدﮐﯽ و ﻣﯿﺎﻧﺴﺎﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﺷﺮوع را دارد .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﯿﻤﺎر ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ اﺧﺘﻼل ﺷﻮد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺮدرد و ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮاب ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺘﻌﺪدي ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﻗﺒﻞ از درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ و  ﺳﺎل ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺧﺘﻼل ﺑﻮده اﻧﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺮاﻗﺒﺖ اوﻟﯿﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ وﺟﻮد اﯾﻦ 25 درﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺧﺘﻼل ﺣﺴﺎس ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ آن را ﺗﺎ ﺟﺎي ﻣﻤﮑﻦ زود ﺗﺸﺨﯿﺺ داده و درﻣﺎن ﮐﻨﻨﺪ. 

 

 


ﻫﻤﻪ ي ﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮاﻗﻊ ﻧﮕﺮان ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ. ﻧﮕﺮان ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ .وﻟﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐـﻪ  اﺧـﺘﻼل اﺿـﻄﺮاب ﻓﺮاﮔﯿـﺮ دارﻧﺪ ﻋﻼﯾﻢ اﯾﻦ اﺧﺘﻼل در  زﻧﺪﮔﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ آﻧﻬﺎ ﺗﺪاﺧﻞ اﯾﺠﺎد  ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﯿﻘﺮاري، ﺧﺴﺘﮕﯽ، دﺷـﻮاري در ﺗﻤﺮﮐـﺰ،   ﺗﺤﺮﯾﮏ ﭘﺬﯾﺮي، ﺗﻨﺶ ﻋﻀﻼﻧﯽ و ﯾﺎ ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮاﯾﻦ، اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺳـﻼﻣﺘﯽ، ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﻣﺎﻟﯽ، ﻃﺮد ﺷﺪن ﺗﻮﺳﻂ دﯾﮕﺮان و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮد ﻧﮕﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﺮاﯾﺸﺎن دﺷﻮار اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎري از اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺧﺘﻼل اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺷﺎن ﺧﺎرج از ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ آﻧﻬﺎ را دﯾﻮاﻧﻪ ﯾﺎ ﻣﺮﯾﺾ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.   درﺻﺪ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪود ﻫﻔﺖ درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻠﯽ از اﺧﺘﻼل اﺿﻄﺮاب ﻓﺮاﮔﯿﺮ رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ .زﻧـﺎن دو ﺑﺮاﺑـﺮ 7 ﺷﯿﻮع اﯾﻦ اﺧﺘﻼل ﻣﺮدان ﺑﻪ اﯾﻦ اﺧﺘﻼل ﻣﺒﺘﻼ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﺧﺘﻼل اﺿﻄﺮاب ﻓﺮاﮔﯿﺮ، اﺧﺘﻼل ﻣﺰﻣﻨﯽ اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎري از اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮﺷﺎن ﻧﮕﺮان ﺑﻮده اﻧﺪ .اﻓﺮاد زﯾﺎدي ﻧﯿﺰ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ، ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﮕﺮي ﻣﺜﻞ ﻓﻮﺑﯿﺎ، اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﯿﺰ دارﻧـﺪ  .ﺑﺮﺧـﯽ از  آﻧﻬﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از دﯾﮕﺮان اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﻨﺪ ﭼﻮن از ﻃﺮد ﺷﺪن ﺗﻮﺳﻂ دﯾﮕﺮان ﯾﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻨﺪ.

 

 

 

 

جلسه اول
ﻫﺪف اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ دﻗﯿﻖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﯿﻤﺎر و ﻧﯿﺰ آﻣﻮزش روان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ وي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﺎﯾـﺪ اﺑﺘـﺪا از ﻃﺮﯾـﻖ ﯾـﮏ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮐﺎﻣﻠﯽ را در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﯿﺖ اﺿﻄﺮاب و ﻧﮕﺮاﻧﯽ وي ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻋﻼﺋﻢ اﺿﻄﺮاب، ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﻪ اﺿﻄﺮاب او را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﯿﺰان ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﯿﻤﺎر را درﻃﯽ درﻣﺎن ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﯿﺪ .در ﻗﺴﻤﺖ دوم ، در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎري و ﻋﻠﻞ و درﻣﺎن آن ، اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺪﻫﯿﺪ و ﯾﮏ ﮐﭙـﯽ از اﯾـﻦ اﻃﻼﻋﺎت را ﻧﯿﺰ در اﺧﺘﯿﺎر وي ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.

 


شرح کامل جلسات در فایل خریداری شده آمده است. 


 

فهرست مطالب
ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ
ﮐﻠﯿﺎت
اﺧﺘﻼل
اﺿﻄﺮاب ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺗﻮﺻﯿﻒ و ﺗﺸﺨﯿﺺ 
- ﻋﻠﺖ
- اﺧﺘﻼﻻت ﻫﻤﺮاه و درﻣﺎن 

ﺑﺨﺶ دوم 
راﻫﻨﻤﺎي ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﺨﺘﺼﺮ
- ﺟﻠﺴﻪ اول :ارزﯾﺎﺑﯽ و آﻣﻮزش رواﻧﯽ 
- ﺟﻠﺴﻪ دوم :آﻣﻮزش آرﻣﯿﺪﮔﯽ 
- ﺟﻠﺴﻪ ﺳﻮم :ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ زداﯾﯽ  (1) 
- ﺟﻠﺴﻪ ﭼﻬﺎرم :ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﮕﺮاﻧﯽ  (2) 
- ﺟﻠﺴﻪ ﭘﻨﺠﻢ :ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﮕﺮاﻧﯽ 
- ﺟﻠﺴﻪ ﺷﺸﻢ :ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس و ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ