دانلود و خرید پروتکل درمانی (پکیج آموزشی) برنامه آموزشی کاهش علایم افسردگی اساسی با درمان مبتنی بر پردازش اطلاعات 20 جلسه 1.5 ساعته درمان طی 20 هفته، 5 ماه هر هفته یک جلسه

 

 

 


اثرات درمان مبتنی بر پردازش اطلاعات در کاهش علایم افسردگی اساسی

مقدمه
رویکرد پردازش اطلاعات از رویکردهای نوین در روان‌شناسی است که تمرکز بر شناخت و فراشناخت دارد. هر نوع دانش یا فرایند شناختی که در آن ارزیابی، نظارت یا کنترل شناختی وجود دارد فراشناخت نام دارد. افکار و شناخت ما در حافظه ذخیره و از آن بازیابی میشود. توسعه حافظه ذخیره هوشمندانه دادههادرذهن، بازیابی هوشمندانه دادهها ازذهن وکنترل هوشمندانه این ذخیره و بازیابیها فراحافظه نام دارد.  از آن‌جا که بیمارن افسرده در افکار و نوع باورشان نسبت به خود، محیط و دیگران دچار مشکل شدهاند به نظر میرسد بررسی و بازسازی بخش وسیعتری از ماهیت باورها وطرحوارههاشان جهت درمان نیاز باشد. از آن‌جا که باورها و طرحوارههای افراد واحدهای اطلاعاتی هستند که طی زمان در حافظه افراد ذخیره شدهاند. تجدیدنظر در مفهوم طرحواره و ارتباط آن با حافظه سبب شد که به نظر برسد با توجه به نوع ذخیرهسازی اطلاعات در حافظه کوتاهمدت و بلندمدت قادر به بازسازی باورهای افراد افسرده در جهت بهبود علایم افسردگی خواهیم بود.

 

 

 


       در این بسته درمان با توجه به رویکرد پردازش اطلاعات و تمرکز بر حافظه بر اساس مدل اتکینسون- شیفرین، بدلی- هیچ و اندرسون به بازسازی حافظه و تغییر شناخت در افراد افسرده خواهیم پرداخت. در این بسته درمانی با توجه به نوع ذخیرهسازی اطلاعات در حافظه کوتاهمدت به صورت واجشناختی  (صدای کلمات و عناصر) و دیداری ، ذخیرهسازی اطلاعات در حافظه بلندمدت به صورت معنایی  یا موضوعی ، از طریق فرایندهای کنترلی همچون تمرین، رمزگذاری و راهبردهای بازیابی موثر اطلاعات از حافظه به صورت بسط معنایی یا نگهدارنده میتوان در کار با افراد افسرده جهت پردازش بهتر و موثرتر وقایع رنجآور گذشته و گذر از خطاهای شناختی جهت کاهش علایم افسردگی گام برداشت. از آ‌‌ن‌جا که در مرور ذهنی و تمرینها به نوعی پردازش معنایی صورت میگیرد و این پردازش از فن گفتار درونی یهتر و موثرتر صورت میپذیرد میتوان بر گفتار درونی افراد و بازسازی آن‌ها نیز متمرکز شد. گفتار درونی موجب آگاهی ما از تجاربمان میشود و هیجانها، افکار، نگرشها، انگیزهها و احساسهای بدنی و سایر ویژگیهای شخصیتی مثل رفتار، ظاهر وصفات خود را شناسایی و پردازش میکنیم که در این بسته از تکنیکهای مرتبط استفاده خواهیم کرد که به تفضیل در ذیل بدان اشاره خواهیم کرد. 

 

 

 

 

 

شرح کامل جلسات در فایل خریداری شده آمده است.