دانلود و خرید پروتکل درمانی (پکیج آموزشی) برنامه آموزشی کاهش علایم افسردگی اساسی با درمان شناختی رفتاری CBT  بیست جلسه 1.5 ساعته درمان طی 20 هفته، 5 ماه هر هفته یک جلسه

 

 

 


اثرات درمان شناختی رفتاری CBT در کاهش علایم افسردگی اساسی

مقدمه
       از جمله بیماریهای روانی افسردگی است که امروزه در جوامع بسیار شایع است.  تاکنون درمانهای متعددی جهت درمان بیماران افسرده بکارگرفته شده است. از درمانهای موثر در درمان افسردگی درمانهای متمرکز بر رویکردشناختی-رفتاری نظیر نظریه طرحواره بر این اصل استوارند که اختلالات روانی بر آشفتگی در تفکر همراه هستند. به ویژه اضطراب و افسردگی با افکار منفی خودکار و تحریف شده در تفسیر محرکها و رویدادها مشخص میشود. تصور میشود که افکار منفی یا تفاسیر تحریف شده از فعال شدن باورهای منفی انباشته شده در حافظه بلندمدت نشات میگیرد. 

 

 

 

 

 

  برای نظم‌دهی به جلسات درمانی از ساختار و فرایند جلسات CBT استفاده شد. منظور از ساختار جلسات (تعیین دستور جلسه، بررسی خلق بیمار، مرور مختصر مشکل کنونی و روزآمد کردن آن، مشخص کردن مشکل و تعیین اهداف، آموزش بیمار در زمینه درمان، شناسایی انتظارات وی از درمان، تعیین تکلیف خانگی، خلاصه‌سازی و ارائه بازخورد) است. درمان شناختی میکوشد تا پریشانی و آشفتگی هیجانی مراجعان را با کمک به آن‌ها در تشخیص آزمون و تعدیل تفکر تحریف شده و غیرانطباقی که زیربنای این پریشانی است، بهبود بخشد. این رویکرد در آغاز بر درمان افسردگی متمرکز بود اما اختلالات دیگر همچون اضطرابها، هراسها و دیگر مسایل روانی را در برمیگیرد. بک درخصوص تحریفهای شناختی و افکار خودایند منفی که به شکل غیرارادی در زمانهای خاص و تحت فشار یا تنش هیجانی به ذهن میایند سخن میگوید و سعی در شناسایی و معرفی این حالات ذهنی و آموزش به مراجعان جهت تغییر و رفع این حالات دارد(درایدن  و نینان ،1953؛ دهقانی و گنجوی، 1387).

 

 

 

اخیراً نظریه های درمان شناختی با الگوی پردازش اطلاعات که مشتق شده از روان‌شناسی تجربی- شناختی است، جهت بهبود بخشیدن به درک پایههای شناختی هیجانها به خصوص اضطراب و افسردگی به یکدیگر پیوستهاند. آلفورد و بک  مدل سلسلهمراتبی پردازش اطلاعات را دارای سه سطح عملکرد شناختی میدانند. الف) نیمه هوشیار،غیرارادی، سطح خودکار؛ ب) هوشیاری که شامل نظارت فعالانه تجربه شناختی است؛ پ) سطح فراشناخت که پردازش فکری سطح بالاست و شامل توانایی فعال و دقیق تحلیل حافظه و آگاهی هوشیارانه است. مطابق این مدل شناختها در تمامی سطوح به صورت کلامی قابل فراخوانی به هوشیاری با کمترین تلاش هستند (سالاس ایورت و فلگویس،2002).

 

 

 

 

 

 

شرح کامل جلسات در فایل خریداری شده آمده است.