دانلود و خرید پروتکل درمانی (پکیج آموزشی) برنامه آموزشی منابع شناخت و تکوین خود جهت ابراز وجود 10جلسه یک ونیم ساعته مداخله


 


پکیج آموزشی منابع شناخت خود

با مروری بر تحقیقات انجام شده در مورد تکوین خود که توسط شونمن صورت گرفته است،خود مشاهده گری از منابع تکوین خود به حساب می آید.علاوه بر اضطراب و افسردگی به طور اعم،شدت فعالیت های خود مشاهده گری می تواند به طور اخص خود اشتغالی ذهنی در رابطه با بدن،اختلال وسواس-اجباری،افکار اضطرابی،و کاهش شدید در روابط اجتماعی و در آستانه دریافت استرسورهای روانی را در بر می گیرد.این گونه افراد غالبا دارای شبکه روابط اجتماعی بسیار محدود بوده و به واسطه در خود فرو رفتگی بسیار بالا،نوعی بریدگی از گروه و اجتماع را نشان می دهند.هم چنین  افراد افسرده ای که از منبع خود مشاهده گری با شدت بالایی استفاده  می کنند غالبا نشخوار فکری می تواند عاملی برای بقاء و نگهداری افسردگی باشد و نتیجتا درمان را با مشکل مواجه می کند.بیمارانی که به علت کثرت استفاده از خود مشاهده گری دارای تورم در این منبع تکوین خود هستند.بیشترین بن بست ها در شناخت  درمانی در رابطه با این بیماران رخ می دهد(یونسی،1379).

 

 

شرح مختصر برنامه جلسات مشاوره گروهی بر اساس منابع تکوین خود:

مشاور و یا روانشناس اهداف و نحوه تشکیل جلسات را توضییح داده و مقررات عمومی حاکم در کل جلسات را به اعضای جلسه توضییح می دهد.جلسه اول از دو قسمت تشکیل شده است:
الف-مشارکت در ترسها،امیدها،آرزوها و احساسات و عواطف به صورت گروهی،از اعضای گروه خواسته می شود که جملات ناتمام ذیل را هریک به نوبت کامل کنند و اعضای گروه می توانند در رابطه با اتمام این جملات توسط هر عضو گروه اظهار نظر کنند.

 

در قسمت دوم جلسه،مشاور یا روانشناس ضمن توضیح منابع تکوین خود از دیدگاه شونمن(1984،1981) برای اعضای گروه به طور واضح و مثالهای واضح و با مثالهای عینی و قابل فهم،برای اعضای گروه تکلیفی جهت انجام در خانه مشخص می کند تا هر یک انجام داده و برای جلسه بعد آورده شود.

.
.
.

 

 

شرح کامل جلسات در فایل خریداری شده آمده است.