دانلود و خرید پروتکل درمانی (پکیج آموزشی) برنامه آموزشی فراشناختی MCT اضطراب و افسردگی متقاضیان  عمل زیبایی 8 جلسه 60 دقیقه ای


 


پکیج آموزشی فراشناختی

گروه آزمایش به مدت 8 هفته، هفته ای یک نشست شصت دقیقه ای در نشست های گروهی درمان فراشناخت شرکت کردند و گروه کنترل در دوره ی نشست های گروهی از فرایند درمان دور نگه داشته شد. پس از پایان یافتن نشست های گروهی، پس آزمون از هر دو گروه در یک زمان گرفته شد.

 

 

خلاصه نمونه جلسات درمان فراشناخت 

  جلسه اول    معارفه، ارزیابی و گردآوري داده هایی چون علت جراحی، دلایل نگرانی، معرفی هیجان ها و ابعاد آن و رابطه ي آنها با باورهاي فراشناختی به عنوان بی نظمی هیجانی. 
 جلسه دوم    معرفی بیماري و ترسیم نمودار فراشناختی آن، معرفی منطق درمان شناختی و تعیین اهداف درمانی، شناسایی و الگوي فراشناختی، فراخوانی شناختواره هاي منفی.
 جلسه سوم    آموزش تکنیک فاصله گرفتن از ذهن آگاهی (بیماران یاد بگیرند که با افکار هم چون ابري در ذهن خود برخورد کنند، چنانچه نیاز به پردازش نداشته باشد).

 

 

 

شرح کامل جلسات در فایل خریداری شده آمده است.