دانلود و خرید پروتکل درمانی (پکیج آموزشی) برنامه آموزشی اثر بخشي مشاوره به شيوه بازسازي شناختي مبتني بر تمثيل  بر سلامت رواني ، تاب آوري و اميدواري دانشجويان 12 هفته 2 ساعته


 

 


پکیج آموزشی مشاوره گروهی بازسازی شناختی مبتنی بر تمثیل

باز سازي شناختي مبتني بر تمثيل ، به شيوه گروهي پرداخته است  به اين منظور ابتدا لازم بود براي هريك از شيوه هاي فوق پروتكل اجرايي مدوني تنظيم گردد . پس از انجام مطالعات وسيع در منابع خارجي و داخلي درباره رويكرد آدلري و رويكرد شناختي ، پروتکل های مداخلاتی  نهايي تدوين شد كه شرح مفصل جلسات در پيوست رساله ارائه شده است. ( در تدوين نهايي طرح با توجه به اين كه مخاطبين در اواخر سنين نو جواني قرار دارند ، سطح يادگيري آنان مد نظر قرار گرفت و تا حد ممكن مفاهيم و آموزش ها براي سنين نوجواني متناسب سازي گرديده است) .

 


اولين جلسات با آموزش اهميت نقش شناخت ها و اصول شناختي ـ رفتاري آغاز می شود تا بينش سطح اول که (مراجعين به نقش اساسي شناخت ها در رفتار خود پي ببرند) اتفاق بيافتد. 
- سپس آموزش اصل A.B.C و معرفي نظام باور ها و افكار  خود آيند و تفسير آنها 
- پس از آموزش مفاهيم فوق انجام تكاليف خانگي و ثبت افكار در موقعيت هاي واقعي زندگي مراجعين 
- با بررسي افكار ، درمانگر و مراجعين با كمك هم خطاهاي فكري و تحريفهاي شناختي و باورهاي نا كار آمد را شناسايي مي كنند                
- استفاده از تمثيل براي روشن تر شدن موضوع و فهم دقيق تر معنا و نقش خطا و باور در رفتار  و واكنشهاي هيجاني. البته استفاده از تمثيل بايستي در متن و بستر و زمان مناسب و بشيوه جذابي براي مخاطبين ارائه شود تا مراجع خطاي مورد نظر را در متن يك رفتار بيروني يا واكنش هيجاني عيني مشاهده كند و به زواياي آشكار و پنهان مضامين نهفته در تمثيل توجه نشان دهد و آنرا دروني سازي كند .


 

 

 

 

 

خلاصه نمونه جلسات مشاوره گروهی بازسازی شناختی مبتنی بر تمثیل

رنامه مداخلاتی مشاوره گروهی بازسازی شناختی مبتنی بر تمثیل: 
-گروه ازمايشي ( دو ) بازسازي شناختي مبتني بر تمثيل نيز 12 جلسه هر هفته يك جلسه ( 45/1 تا 2 ساعته ) در جلسات مشاوره گروهي شركت كردند كه رئوس جلسات به قرار زير است :
جلسه مقدماتي _ اجراي پيش آزمون و تعيين چارچوب جلسات 
جلسه اول _ آماده سازي و تعيين اهداف كلي مشاوره 
جلسه دوم _ آشنايي اعضا با يكديگر و آگاهي ازشناختها بعنوان علل رفتار 
جلسه سوم _ شناسايي توالي ميان شناخت ها و انگيزه ها 
جلسه چهارم _ ارزيابي و اصلاح شناخت ها ( معرفي فرمول ABC  )

 

شرح کامل جلسات در فایل خریداری شده آمده است.