دانلود و خرید پروتکل درمانی (پکیج آموزشی) برنامه آموزشی گروه درمانی شناختی رفتاری CBT  بر کاهش احساس تنهایی و افزایش خودکارآمدی عمومی بیماران مبتلا به افسردگی اساسی ده جلسه

 

 

 


اثرات درمان شناختی رفتاری CBT  اختلال افسردگی اساسی

دستورالعمل برنامه ی آموزشي درماني شناختي- رفتاري پژوهش حاضر در جلسات گروهی افسردگی به قرار زیر است:
جلسه اول 
- معارفه و آشنایی بیشتر اعضای گروه با یکدیگر؛ ایجاد رابطه ی مبتنی بر همکاری؛ آشنایی با نحوه ی کار؛ معرفی ساختار، قوانین اصلی و زمان جلسات گروه، بیان برخی تجارب گذشته و انتظارات؛
- بحث پیرامون رازداری و محرمانه بودن؛

- معرفی رویکرد درمان شناختی- رفتاری به شیوه ی گروهی در درمان افسردگی؛

- تشریح مدل زیستی، روانی و اجتماعی افسردگی و طرح مؤلفه های رفتار، افکار، هیجان ها، زیست شناختی و محیط؛
- تکلیف منزل.

 


جلسه ی دوم
- بررسی تکالیف منزل، پیگیری مباحث جلسه قبل و گرفتن بازخورد؛ 
- تعیین هدف کلی و تعیین اهداف برای هریک از اعضای گروه؛
- تعیین تغییرات رفتاری برای دستیابی به اهداف تعیین شده؛
- طرح رابطه ی بین حالات خلقی و رفتاری؛
- نشان دادن رابطه بین فعالیت ها و خلق از نظر بهبود یا وخامت خلق؛
- دادن تکلف منزل به منظور انجام فعالیت و درجه بندی خلق.

 

 

 

 

 

 

شرح کامل جلسات در فایل خریداری شده آمده است.