این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق لکنت زبان قابل ویرایش با فرمت ورد doc بصورت جامع و کامل می باشد. در بخش اول (چارچوب) ادبیات نظری لکنت تشریح می شود و در بخش دوم پیشینه نظری تحقیق لکنت در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می گیرد. 

 

 

 


لکنت در واقع عارضه ای است، که موجب لکنت ذهنی و لکنت ظاهری می شود.(فرهمند پور،1389: 207). افراد مبتلا به لکنت معمولاً به طور غیرطبیعی حروف و کلمات را تکرار می-نمایند و به عبارت دیگر فاقد روانی و سلاست در گفتار هستند و یا اینکه اختلال گفتاری در آنها مربوط به وقفه-ای عضلانی است که هنگام تلفظ حروف و سیلاب ها عارض شده و مانع از شروع یا ادامة سخن گفتن می گردد(همان منبع).

 

 


یکی از نقاط ضعف کودک گفتار اوست. حتی اگر کودک بسیار سلیس و روان صحبت کند. تکرار کردن و کشیده گویی غیر ارادی صداها و هجاهای گفتار و قطع جریان روان طبیعی گفتاری که گوینده تلاش می کند آن را به پایان برساند. مشخصه های ثانوی یا همراه لکنت شامل عادت های عضلانی یا حرکتی و رفتارهای همراه در شروع گفتار، برای مخفی کردن و یا تغییر دادن ناروانی گفتار این اختلال ممکن است در سطح عصبی عضلانی، تنفسی، آواسازی و یا روندهای تولید آوا باشد(نیلی پور و همکاران، 1392).

 

 

 

میزان اضطراب افراد داراي لکنت به طور معنی داري بیشتر از افراد بدون لکنت است. همچنین در هیچ یک از افراد بدون لکنت نشانه اي از اضطراب (حتی از نوع خفیف آن) مشاهده نشده است. این پژوهش گران نتیجه گرفتند که میزان اضطراب و گرایش روان نژندي در افراد داراي لکنت به میزان چشمگیري بیشتر از افراد بدون لکنت (افراد عادي) است بنابراین یافته هاي این پژوهش نشان می دهد که اضطراب در کودکان دچار لکنت بیشتر از کودکان عادي است این یافته تأییدي بر نقش اضطراب در لکنت بوده و نقش آن را چه به عنوان عامل اصلی ایجادکنندة آن و چه به عنوان عامل ثانوي لکنت مهم می داند.

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

تعریف نظری لکنت

تعریف عملیاتی لکنت

فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش لکنت

لکنت
2-2-1 ماهیت لکنت    26
2-2-2 تعاریف لکنت    29
2-2-3 انواع لکنت    31
2-2-4 علل لکنت    32
2-2- 5 نظریه های لکنت    35
2-2-5-1 نظریة دکتر اسمایلی بلانتون    35
2-2-5-2 نظریه دکتر بلومل    36
2-2-5-3 نظریه دکتر بوم    36
2-2-5-4 نظریه دکتر برینگ برینگلسون    37
2-2-5-5 نظریه شیهان    37
2-2-5-6 نظریه دکتر کاروت    37
2-2-5-7 نظریه وندل جانسون    38
2-2-5-8 نظریه دکتر نایب دونلاپ    38
2-2-5-9 نظریه  ون رایپر    39
2-2-5-10نظریه دکتر جان ام فلچر    39
2-2-5-11 نظریه دکتر میبل اف گیلفورد    40
2-2-6 درمان های لکنت40
2-2-6-1 تلقین43
2-2-6-2 هیپنوتیزم43
2-2-6-3 خود القایی43
2-2-6-4 روش جویدن تنفس44
2-2-6-5 روش آرام-سازی45
2-2-6-6 خواب درمانی45
2-2-6-7 رفتار درمانی45
2-2-6-8 درمان ها تنبیهی و تشویقی46
2-2-6-9 درمان های عامیانه46
2-2-6-10 درمان جراحی46
2-2-6-11 استفاده از شوک الکتریکی47
2-2-6-12 درمان تنبیهی مدرن47

پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد لکنت

منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی