دانلود ادبیات نظری و پیشینه تجربی لکنت زبان که در آن به بررسی (چارچوب) مبانی نظری و پیشینه پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم. 

 

 

 

تعریف نظری لکنت

براساس DSM-IV-TR(2001)، اختلال سیالی بهنجار و آهنگ سخن گفتن که با سن فرد نامتناسب است ویژگی اصلی لکنت را تشکیل می دهد. این اختلال با تکرارهای و تطویل های صوت ها و هجاها و همچنین دیگر اختلال های سیالی گفتار همراه است.

 


تعریف عملیاتی لکنت

در این پژوهش لکنت، میزان نمره کسب شده از طریق پرسش-نامه آزمون شدت لکنت3  (SSI) یک مقیاسی كه بر مبناي آن دفعات بروز لكنت، مدت زمان گرفتگی های كلامي و دفعات بروز حركات اضافه در ساير اندام ها هنگام گفتار، فرد را حین خواندن و همچنین گفتار شفاهی اندازه گیری می کند.

 

 

 

فرازي (1375).در پژوهشی با عنوان بررسی ارتباط بین اضطراب و لکنت به این نتیجه دست یافت که افراد دچار لکنت در مقایسه با گروه گواه به طور معنی دار، در موقعیت هاي گفتاري ضروري (تماس تلفنی) هم داراي ترس (حالت اضطرابی) و هم اضطراب مزمن صفت اضطرابی بوده-اند.

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

تعریف نظری لکنت

تعریف عملیاتی لکنت

فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش لکنت

لکنت
2-2-1 ماهیت لکنت    26
2-2-2 تعاریف لکنت    29
2-2-3 انواع لکنت    31
2-2-4 علل لکنت    32
2-2- 5 نظریه های لکنت    35
2-2-5-1 نظریة دکتر اسمایلی بلانتون    35
2-2-5-2 نظریه دکتر بلومل    36
2-2-5-3 نظریه دکتر بوم    36
2-2-5-4 نظریه دکتر برینگ برینگلسون    37
2-2-5-5 نظریه شیهان    37
2-2-5-6 نظریه دکتر کاروت    37
2-2-5-7 نظریه وندل جانسون    38
2-2-5-8 نظریه دکتر نایب دونلاپ    38
2-2-5-9 نظریه  ون رایپر    39
2-2-5-10نظریه دکتر جان ام فلچر    39
2-2-5-11 نظریه دکتر میبل اف گیلفورد    40
2-2-6 درمان های لکنت40
2-2-6-1 تلقین43
2-2-6-2 هیپنوتیزم43
2-2-6-3 خود القایی43
2-2-6-4 روش جویدن تنفس44
2-2-6-5 روش آرام-سازی45
2-2-6-6 خواب درمانی45
2-2-6-7 رفتار درمانی45
2-2-6-8 درمان ها تنبیهی و تشویقی46
2-2-6-9 درمان های عامیانه46
2-2-6-10 درمان جراحی46
2-2-6-11 استفاده از شوک الکتریکی47
2-2-6-12 درمان تنبیهی مدرن47

پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد لکنت

منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی