این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلال گفتاری یا لکنت قابل ویرایش با فرمت ورد doc بصورت جامع و کامل می باشد. در بخش اول (چارچوب) ادبیات نظری اختلال گفتاری تشریح می شود و در بخش دوم پیشینه نظری تحقیق اختلال گفتاری در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می گیرد. 

 

 

 


اختلال گفتار شامل ناتوانی در ایجاد و کنترل صداها و کلام (شمرده سخن گفتن) و ناتوانی در حفظ ریتم گفتار (گفتار سلیس) است. اختلال زبانی شامل هر دو اختلال گفتاری و زبانی است که باعث ضعف در هماهنگی بین تنفس و مکانیزم صدا، ناتوانی در ادای کامل جمله ها و کلمات و در نتیجه مشکلات عاطفی و اجتماعی می شود»(زاده محمدی؛ 1388: 71). لکنت نشانه ای از یک شخصیت عاطفی نابسامان است که عمیقاً بر زندگی فیزیکی، روانی و عاطفی فرد اثر می-گذارد. به عبارت دیگر، لکنت یک اختلال گفتاری عملکردی و پیچیده است که ریشه در ترس و یا کشمکش های روانی و عاطفی عمیق در درون فرد دارد. در بیشتر موارد، علل اولیه و ثانویة اختلال فراموش شده است(همان منبع).

 

 

 

در طي چندين دهه گذشته، بسياري از محققين رويكردهاي متنوعي را جهت درمان اين اختلال گفتاري پيشنهاد كرده و مي كنند. اين رويكردها و شيوه ها هم از لحاظ اهداف و هم به لحاظ تكنيك ها و راهكارهاي درماني با يكديگر متفاوتند اما مي توان شيوه هاي درماني لكنت را به دو دستة كلي تقسيم كرد.در يك دسته از اين شيوه ها كه با نام رويكرد تعديل لكنت ازآنها ياد مي شود به تجزيه و تحليل عوامل تشديد كنندة لكنت همچون اضطراب ها و هيجانات، ترس هاي موقعيتي و نگرش هاي منفي پيرامون لكنت پرداخته مي شود. به گونه اي كه درمان گر سعي مي كند با رفع چنين مواردي، از لكنت فرد بكاهد»(به نقل زمانی و همکاران ،1390).
 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

تعریف نظری لکنت

تعریف عملیاتی لکنت

فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اختلالات گفتاری

لکنت
2-2-1 ماهیت لکنت    26
2-2-2 تعاریف لکنت    29
2-2-3 انواع لکنت    31
2-2-4 علل لکنت    32
2-2- 5 نظریه های لکنت    35
2-2-5-1 نظریة دکتر اسمایلی بلانتون    35
2-2-5-2 نظریه دکتر بلومل    36
2-2-5-3 نظریه دکتر بوم    36
2-2-5-4 نظریه دکتر برینگ برینگلسون    37
2-2-5-5 نظریه شیهان    37
2-2-5-6 نظریه دکتر کاروت    37
2-2-5-7 نظریه وندل جانسون    38
2-2-5-8 نظریه دکتر نایب دونلاپ    38
2-2-5-9 نظریه  ون رایپر    39
2-2-5-10نظریه دکتر جان ام فلچر    39
2-2-5-11 نظریه دکتر میبل اف گیلفورد    40
2-2-6 درمان های لکنت40
2-2-6-1 تلقین43
2-2-6-2 هیپنوتیزم43
2-2-6-3 خود القایی43
2-2-6-4 روش جویدن تنفس44
2-2-6-5 روش آرام-سازی45
2-2-6-6 خواب درمانی45
2-2-6-7 رفتار درمانی45
2-2-6-8 درمان ها تنبیهی و تشویقی46
2-2-6-9 درمان های عامیانه46
2-2-6-10 درمان جراحی46
2-2-6-11 استفاده از شوک الکتریکی47
2-2-6-12 درمان تنبیهی مدرن47

پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد لکنت

منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی