این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های لکنت زبان قابل ویرایش با فرمت ورد doc بصورت جامع و کامل می باشد. در بخش اول (چارچوب) ادبیات نظری نظریه های لکنت زبان تشریح می شود و در بخش دوم پیشینه نظری تحقیق نظریه های لکنت زبان در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می گیرد. 

 

 

 

به بیان کلی «لکنت یک اختلال سیالی بیان لفظی است که براساس تکرار و تطویل های غیر ارادی، صدا دار یا بی-صدا، به هنگام انتشار واحدهای کوچک سخن یعنی اصوات، هجاهای مجزا یا هجاهای کلمات مشخص می شود. این اختلالات معمولاً بسیار فراوانند و به آسانی مهار نمی شوند.» (دادستان،1387: 65-64). دکتر بلانتون دلیل لکنت را عوامل روانی می داند و معتقد است که ترس موجب کاهش کنترل کورتکس بر روی اندام های گفتاری می شود. او بیان می دارد که لکنت ریشه در مشکلات عاطفی دارد. در اثر ترس فعالیت های کورتکس دچار مشکل می شود.

 

 

 

یک پاسخ رفتاری معین، به صورت عادت همراه با ترس به وجود می آید که در موقعیت های مشخص خودنمایی می-کند و باعث  تقویت گری و مکث های اصلی لکنت می شود. لکنت، منشأ عاطفی دارد و به نقص اندام های گفتاری مربوط نمی شود. رشد شخصیت از دوران کودکی شروع می شود و بسته به نوع رابطه کودک با والدین  خود شکل می گیرد. تجربه های اولیه در ناخودآگاه باقی می ماند و اغلب هنگامی که شخص با این الگوهای ناخودگاه مواجه می شود، احساس اضطراب و گناه می کند. علت اضطراب که در ناخودآگاه نهفته است، ناشناخته باقی می ماند. این اضطراب ها همان مشکلات عاطفی هستند که در بسیاری از اختلالات، از جمله لکنت خود را نشان می دهند."(به نقل از دهقانی هشتجین،1374: 37-38)

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

تعریف نظری لکنت زبان

تعریف عملیاتی لکنت زبان

فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش لکنت زبان

لکنت
2-2-1 ماهیت لکنت    26
2-2-2 تعاریف لکنت    29
2-2-3 انواع لکنت    31
2-2-4 علل لکنت    32
2-2- 5 نظریه های لکنت    35
2-2-5-1 نظریة دکتر اسمایلی بلانتون    35
2-2-5-2 نظریه دکتر بلومل    36
2-2-5-3 نظریه دکتر بوم    36
2-2-5-4 نظریه دکتر برینگ برینگلسون    37
2-2-5-5 نظریه شیهان    37
2-2-5-6 نظریه دکتر کاروت    37
2-2-5-7 نظریه وندل جانسون    38
2-2-5-8 نظریه دکتر نایب دونلاپ    38
2-2-5-9 نظریه  ون رایپر    39
2-2-5-10نظریه دکتر جان ام فلچر    39
2-2-5-11 نظریه دکتر میبل اف گیلفورد    40
2-2-6 درمان های لکنت40
2-2-6-1 تلقین43
2-2-6-2 هیپنوتیزم43
2-2-6-3 خود القایی43
2-2-6-4 روش جویدن تنفس44
2-2-6-5 روش آرام-سازی45
2-2-6-6 خواب درمانی45
2-2-6-7 رفتار درمانی45
2-2-6-8 درمان ها تنبیهی و تشویقی46
2-2-6-9 درمان های عامیانه46
2-2-6-10 درمان جراحی46
2-2-6-11 استفاده از شوک الکتریکی47
2-2-6-12 درمان تنبیهی مدرن47


منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی