فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری نظریه های لکنت زبان عنوان این پژوهش می باشد که در ان به مبانی نظری و پیشینه تحقیق می پردازیم.  

 

 

لکنت یک مشکل روان شناختی است و تشخیص و درمان آن، باید با آگاهی اجتماعی، حساسیت زدایی در نگرش اجتماعی و رفع پاسخ اجتماعی آسیب شناختی صورت بگیرد. عوامل اصلی که شکلی از ناسازگاری اجتماعی هستند عبارتند از ترس، وحشت، احساس کهتری و نگرش های ذهنی مشابه که همه از تجربیات خاصی ناشی شده اند. ترس، وحشت و اضطراب همیشه وجود ندارد، بلکه در واقع پیشگویی صحبت، تحت شرایط خاصی به وجود مـی آید که باعث واکنش ها آسیب شناختی لکنتی می شود. خاطره تجربیات تلخ گذشته، تجدید کنندة عوامل سببی است» (به نقل از دهقانی هشتجین، 1374: 58).

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

تعریف نظری لکنت زبان

تعریف عملیاتی لکنت زبان

فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش لکنت زبان

لکنت
2-2-1 ماهیت لکنت    26
2-2-2 تعاریف لکنت    29
2-2-3 انواع لکنت    31
2-2-4 علل لکنت    32
2-2- 5 نظریه های لکنت    35
2-2-5-1 نظریة دکتر اسمایلی بلانتون    35
2-2-5-2 نظریه دکتر بلومل    36
2-2-5-3 نظریه دکتر بوم    36
2-2-5-4 نظریه دکتر برینگ برینگلسون    37
2-2-5-5 نظریه شیهان    37
2-2-5-6 نظریه دکتر کاروت    37
2-2-5-7 نظریه وندل جانسون    38
2-2-5-8 نظریه دکتر نایب دونلاپ    38
2-2-5-9 نظریه  ون رایپر    39
2-2-5-10نظریه دکتر جان ام فلچر    39
2-2-5-11 نظریه دکتر میبل اف گیلفورد    40
2-2-6 درمان های لکنت40
2-2-6-1 تلقین43
2-2-6-2 هیپنوتیزم43
2-2-6-3 خود القایی43
2-2-6-4 روش جویدن تنفس44
2-2-6-5 روش آرام-سازی45
2-2-6-6 خواب درمانی45
2-2-6-7 رفتار درمانی45
2-2-6-8 درمان ها تنبیهی و تشویقی46
2-2-6-9 درمان های عامیانه46
2-2-6-10 درمان جراحی46
2-2-6-11 استفاده از شوک الکتریکی47
2-2-6-12 درمان تنبیهی مدرن47


منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی