هدف از این پایان نامه ماهیت و انواع لکنت زبان و بررسی روشهای درمان لکنت زبان می باشد. «در طي چندين دهه گذشته، بسياري از محققين رويكردهاي متنوعي را جهت درمان اين اختلال گفتاري پيشنهاد كرده و مي كنند. اين رويكردها و شيوه ها هم از لحاظ اهداف و هم به لحاظ تكنيك ها و راهكارهاي درماني با يكديگر متفاوتند اما مي توان شيوه هاي درماني لكنت را به دو دستة كلي تقسيم كرد

 

 

 

 

.در يك دسته از اين شيوه ها كه با نام رويكرد تعديل لكنت ازآنها ياد مي شود به تجزيه و تحليل عوامل تشديد كنندة لكنت همچون اضطراب ها و هيجانات، ترس هاي موقعيتي و نگرش هاي منفي پيرامون لكنت پرداخته مي شود. به گونه اي كه درمان گر سعي مي كند با رفع چنين مواردي، از لكنت فرد بكاهد»(به نقل زمانی و همکاران ،1390). در گروه دوم اين شيوه ها برخلاف دستة اول، تمركز اصلي اهداف درماني بر تغيير الگوهاي كلامي و جنبه هاي حركتي گفتار بوده و عقيده بر اين است كه اصلاً الگوهاي گفتاري موجب رفع ترس ها و هيجانات عاطفي ناشي از لكنت و بهبود نگرش فرد نسبت به ارتباط كلامي خواهد شد.يعني با روان شدن جريان گفتار، عوامل تشديد كنندة لكنت نيز به طور خود به خود كاهش مي يابند.اين رويكرد درماني با نام شكل دهي گفتار معروف است كه شيوة گفتار كشيده يكي از تكنيك هاي پر استفاده در اين رويكرد مي باشد. سواي نگاه متعصبانه به هر يك از رويكردها بايد گفت كه علاوه بر تأثيرات مستقيم يا غيرمستقيم روش هاي درماني بر روي جريان گفتار بايد بتوان تأثير هر شيوة درماني را از طريق ارزيابي  و آزمون هاي معتبر مورد سنجش قرار داد. متأسفانه دربارة نتايج و تأثيرات بلندمدت تكنيك هاي گفتار درماني لكنت، اطلاعات مستند و محكمي در دست نيست.» (همان منبع).

 

 

 

 

 

جدیدترین روش درمان لکنت زبان

«علاوه بر این، روش های تازه تری برای کنترل تنفس، حنجره، زبان، لب ها و فک کسی که گرفتار لکنت است مورد استفاده قرار گرفته اند. با استفاده از یکی از این شیوه ها به او می آموزند که سرعت صحبت را کم و آهسته کند. به بیان دیگر به او یاد می دهند که وقتی احساس می-کند در صحبت با زحمت و مشکل روبه رو شد صحبت خود را قطع کند و پس از کشیدن نفس عمیق به صحبت خود ادامه دهد.یکی از متخصصان گفتار و زبان به کسانی که گرفتار لکنت هستند توصیه می کند که پیش از شروع صحبت آه بکشند. او علت آنی لکنت را قفل شدن و گیر کردن پرده های صوتی می داند»( دهقانی هشتجین ،1374: 72).

 


در شیوه دیگری که شیوه جریان هوا نام دارد به فرد توصیه می شود تا نفس عمیقی بکشد و اجازه دهد در هنگام سخن گفتن هوا بیرون بیاید. این کار به او کمک می کند تا گفتارش روان شود. به بعضی از کسانی که گرفتار لکنت هستند می آموزند تا خودشان به گیر کردن زبانشان پی برده و از آن جلوگیری کنند؛ این امر به آنها کمک می-کنند تا به این آگاهی برسند که تکان دادن سر و دست، فشردن ماهیچه های صورت، بستن چشم، به تأخیر انداختن کلمه های ترس آور و مانند اینها تأثیری در روانی گفتار آنها ندارند و فقط از روانی گفتار و جریان طبیعی کلمات جلوگیری می کنند.بیشتر متخصصان گفتار و زبان تلاش می کنند نگرش و نگرانی های فرد را در مورد شیوة گفتار تغییر دهد. گروهی از کسانی که لکنت دارند می گویند که لب هایشان در هنگام سخن گفتن باز نمی شود. به آنها می-آموزند که چگونه با این حالت مقابله کنند(همان منبع).

 

 

 

 

 

 

 

 


فهرست مطالب

تعریف نظری لکنت زبان
تعریف عملیاتی لکنت زبان

 

لکنت

2-2-1 ماهیت لکنت    26
2-2-2 تعاریف لکنت    29
2-2-3 انواع لکنت    31
2-2-4 علل لکنت    32
2-2- 5 نظریه های لکنت    35
2-2-5-1 نظریة دکتر اسمایلی بلانتون    35
2-2-5-2 نظریه دکتر بلومل    36
2-2-5-3 نظریه دکتر بوم    36
2-2-5-4 نظریه دکتر برینگ برینگلسون    37
2-2-5-5 نظریه شیهان    37
2-2-5-6 نظریه دکتر کاروت    37
2-2-5-7 نظریه وندل جانسون    38
2-2-5-8 نظریه دکتر نایب دونلاپ    38
2-2-5-9 نظریه  ون رایپر    39
2-2-5-10نظریه دکتر جان ام فلچر    39
2-2-5-11 نظریه دکتر میبل اف گیلفورد    40
2-2-6 درمان های لکنت40
2-2-6-1 تلقین43
2-2-6-2 هیپنوتیزم43
2-2-6-3 خود القایی43
2-2-6-4 روش جویدن تنفس44
2-2-6-5 روش آرام-سازی45
2-2-6-6 خواب درمانی45
2-2-6-7 رفتار درمانی45
2-2-6-8 درمان ها تنبیهی و تشویقی46
2-2-6-9 درمان های عامیانه46
2-2-6-10 درمان جراحی46
2-2-6-11 استفاده از شوک الکتریکی47
2-2-6-12 درمان تنبیهی مدرن47

منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی