فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری اضطراب عنوان این پژوهش می باشد که در ان به مبانی نظری و پیشینه تحقیق می پردازیم.

 

 

اضطراب احساس فراگیر و ناخوشایندی است که با علائم جسمی ناشی از دستگاه خودکار مثل سردرد، تعریق، تپش قلب، تنگی نفس، ناراحتی معده، افزایش فشار خون و بی-قراری همراه  است (کاپلانوسادوک، 2001). به بیان دیگر هیجان ناخوشایندي است که با اصطلاحاتی مانند نگرانی، دلشوره، وحشت، ترس بیان می شود و سبب به-هم ریختگی تعادل فرد می گردد اضطراب است؛ چراکه فرد دائما به منظور برقرار کردن تعادل در حال کوشش است. می-توان گفت اضطراب محرکی بسیار قوی است که امکان دارد گاهی مفید و زمانی مضر باشد و این وابسته به درد  ترس و مقدار خطر دارد که متوجه فرد است (شیهان، 1989 ،ترجمه پور افکار،1368). به طور کلی از تعاریف می توان چنین نتیجه گرفت که اضطراب احساسی رنج آور یا انتظار خطری که به شیئــی نامعین یا اتفاق مشخصی وابسته نیست.

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

تعریف نظری اضطراب

تعریف عملیاتی اضطراب

فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اضطراب

اضطراب
2-3-1 تعریف اضطراب    47
2-3-2علائم اضطراب    50
2-3-2-1 علائم رفتاری    50
2-3-2-2 علائم فیزیکی    51
2-3-2-3 علائم معده-روده  ای    51
2-3-2-4علائم دستگاه ادراری    51
2-3-2-5علائم تنشی    51
2-3-3 طبقه بندی اختلالات اضطرابی    51
2-3-3-1 اضطراب تعمیم یافته    51
2-3-3-2اختلال وحشت زدگی    52
2-3-3-3اختلالات هراس    53
2-3-3-4 هراس خاص    53
2-3-3-5 اختلالات اجتماعی    53
2-3-3-6 اختلال وسواس فکری-عملی    54
2-3-3-7 اختلال فشار روانی پس آسیبی    54
2-3-4 موسیقی درمانی و اضطراب56
2-3-5 موسیقی درمانی و لکنت58
2-3-6 اضطراب و لکنت61
2-3-7 بررسی اجمالی پیشینة نظري و سوابق پژوهش62


منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی