دانلود ادبیات نظری و پیشینه تجربی موسیقی درمانی که در آن به بررسی (چارچوب) مبانی نظری و پیشینه پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم. 

 

 

 

موسیقی درمانی از سال های 1940 به عنوان حرفة بالینی درآمریکای شمالی و جنوبی به رسمیت شناخته شد. در سال 1958 اتریش و انگلستان از آن پیروی کردند و پس از آن، دیگر کشورها در اروپا و مناطق دیگر به آن پیوستند. یک برآورد در آلمان مشخص کرد که موسیقی درمانی در37 درصد تمام درمانگاه های روانپزشکی و روان تنی استفاده شده است (گلد و هلد ،2005).

 

 

استفاده از موسیقی در معابد به خصوص در عهد پیامبران بنی اسرائیل از جمله حضرت داوود و حضرت موسی (ع) و پیروان آنها بسیار رواج داشت. در سراسر مصر و بین النهرین موسیقی و شفا با معابد پیوند خورده بود. در واقع موسیقی وسیله ای برای تلقین و تأثیر نیایش ها و آداب و مقررات دینی به حساب می آمده است. در فرهنگ هندوان که بیش از چهار هزار سال قدمت دارد، موسیقی در زمینه های عرفانی برای لطافت اخلاق و اعتدال و صفات انسانی استفاده می شده است.

 

 

 

در فرهنگ و تمدن چین باستان هم از موسیقی در جهت ارتباط با زیر و بم های کیهانی جهت شفا و حل مسائل عرفانی استفاده می شده است »(زاده محمدی،1388: 37). «ده هزار سال مصری ها و سامورایی ها، انواع سرطان ها را با آهنگ ها و نت های مخصوصی معالجه می کردند و در این شیوه موفق نیز بودند. یهودیان قدیم نیز  آوازهای خاصی برای پیشگیری از برخی امراض مسری توصیه می کردند و مسیحیان از آهنگ ها و آوازهای کلیسا در درمان بیماری ها استفاده می کردند. چینی های قدیم معتقد بودند که یک نت به تنهایی می تواند باعث بهبود حال بیمار یا بر عکس باعث تسلط روح شیطان بر انسان و جهان شود »(کیت،موکی، 1384: 7-12).

 «فیلسوفان ایرانی به تبعیت از یونانیان، نگرش سیستماتیک و علمی را پذیرفتند و از سوی دیگر مایة موسیقی را در ارتباط با رمز و راز کیهانی مورد توجه قرار داده اند. در دو قرن هفدهم و هجدهم تلاش  و توصیه-های زیادی از سوی نویسندگان و فیلسوفان برای استفاده از موسیقی در درمان بیماری های عصبی صورت گرفت. در قرن هجدهم دانشجویان پزشکی دانشگاه پسیلوانیا  موضوع موسیقی درمانی را در مقاله و رساله های خود مطرح کردند و در قرن نوزدهم برخی آموزشگاه ها در توانبخشی ناشنوایان و نابینایان از موسیقی بهره گرفتند»(زاده محمدی ،1388: 2-23 ).

 

 

 

 

 


فهرست مطالب

فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش موسیقی درمانی

موسیقی
2-1-1 تاریخچة موسیقی    12
2-1-2 تعریف موسیقی درمانی    15
2-1-3 آوازی ملودیک (MIT)17
2-1-4 مکاتب و تکنیک های موسیقی درمانی18
2-1-4- 1 روش نوردوف و رابیگر18
2-1-4-2 روش کودالی19
2-1-4-3 روش دالکروز19
2-1-4-4 روش بالینی ارف نورلوک20
2-1-4-5 روش موسیقی و تصویر هدایت شده20
2-1-5 موسیقی درمانی تکاملی    21
2-1-6 برتری نیمکره ای در درک موسیقی    22
2-1-7 موسیقی درمانی و عصب شناختی    23
2-1-8 کاربرد موسیقی درمانی    25

2-3-7 بررسی اجمالی پیشینة نظري و سوابق پژوهش

منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی