پرسشنامه مقیاس تجدید نظر شده اضطراب آشکار کودکان (RCMAS) رینولدز و ریچموند با نمره گذاری، تفسیر،روایی و پایایی، بررسی مولفه ها و خرده مقیاس ها، 37 سوالی در قالب فایل ورد word و با فرمت docx
 
 

 


تفسیر پرسشنامه مقیاس تجدید نظر شده اضطراب آشکار کودکان (RCMAS)

مقیاس تجدید نظر شده اضطراب آشکار کودکان (RCMAS) و یا" آنچه من فکر و احساس می کنم"  نام گذاری شد. مقیاس RCMAS شامل 37 گویه (28گویه مربوط به اضطراب و 9 گویه دروغ سنج) می باشد که در مقابل هر گویه پاسخ "بلی" یا "خیر" وجود دارد. نمره این مقیاس از مجموع تمام پاسخ های "بلی"به گویه ها محاسبه می گردد. سطح خواندن گویه ها به طور میانگین برای یک کودک 8 ساله در فرهنگ اصلی تنظیم شده است. بنابراین اجرای این مقیاس برای کودکان 6 و 7 ساله و کسانی که از نظر خواندن ضعیف هستند به صورت شفاهی پیشنهاد می گردد. در خصوص روائی مقیاس RCMAS تاکنون مطالعات فراوانی صورت گرفته است و روائی سازه هم زمان، محتوا و پیش بینی این مقیاس در پژوهش های متفاوتی مورد تأیید قرار گرفته است (برای مثال مراجعه شود به رینولدز وریچموند ، 1970و1981؛کری ، فالس تیچ  وکری ، 1994 و پرین ولست ، 1992). 

 

 

 


روایی و پایایی مقیاس تجدید نظر شده اضطراب آشکار کودکان (RCMAS)

همچنین مطالعاتی متعدد در مورد پایائی مقیاس RCMAS، از ثبات نتایج با استفاده از روش های بازآزمایی و آلفای کرونباخ حکایت می کند. ( برای مثال مراجعه شود به ویس نیوکسی ، مولیک ، گن شیفت و کوری ( 1987)؛ رینولیدز وپجت ، 1982؛ کلین ولست 1989؛ رینولدز وریچموند، 1978؛  ویلسون ، چی بایوا ، مجونی ، مسوکومی و همکاران 1990). در ایران نیز تقوی و علیشاهی (1382) پایائی و روائی این مقیاس را مورد بررسی قرار دادند.

 

بر اساس این بررسی پایائی مقیاس تجدید نظر شده اضطراب آشکار کودکان با استفاده از دو روش بازآزمایی و تنصیفی بررسی گردید که به ترتیب ضرائب پایائی (در فایل خریداری شده) و66/0 به دست آمد. همچنین روائی مقیاس RCMAS از دو طریق روائی تفکیکی و همبستگی گویه های مقیاس با نمره (در فایل خریداری شده) مقیاس محاسبه گردید. آزمون t مستقل جهت بررسی روائی تفکیکی بین دو گروه بیماران اضطرابی و افراد بهنجار بر روی آزمودنی های فارسی زبان نشان داد که مقیاس RCMAS قادر است بین دو گروه به صورت معناداری تفاوت قائل شود. همچنین نتایج مطالعه نشان داد که تمام گویه های مقیاس با نمره کل، مقیاس رضایت بخشی دارند. بنابراین براساس آن مطالعه، مقیاس RCMAS حائز شرایط روان سنجی مناسب و واجد شرایط لازم برای استفاده در ایران شناخته شد.

 

 

 

 

نمره گذاری مقیاس تجدید نظر شده اضطراب آشکار کودکان (RCMAS):

اين مقياس يكي از معتبرترين و پرمصرف ترين آزمون هاي اضطراب براي كودكان و نوجوانان است (لست ، 1993) اين مقياس به منظور ارزيابي حضور و يا غياب نشانه هاي متنوع مربوط به اضطراب طراحي گرديده است. در اين آزمون از كودكان خواسته مي شود به هر يك از گويه ها به شكل بلي/خير پاسخ دهند و هر گويه نمره صفر يا يك مي گيرد. دامنة نمرات مربوط به اضطراب از صفر تا (در فایل خریداری شده) و براي گويه هاي مربوط به دروغ سنجش از صفر تا 9 متغير مي باشد. نمره كمتر در مقياس اضطراب بيانگر سطح پايين تر اضطراب و نمره كمتر در مقياس دروغ سنج بيانگر ميزان صداقت بيشتر آزمودني در پاسخگويي به سوالات است. گويه های شماره 4، 8، 12،(در فایل خریداری شده)24، 32  و 36 مقياس هاي دروغ سنج را تشكيل مي دهند.