پرسشنامه مقیاس تجدید نظر شده شدت لکنت کودکان ویراش سوم (SSI-3)  با نمره گذاری، تفسیر،روایی و پایایی، بررسی مولفه ها و خرده مقیاس ها،  در قالب فایل ورد word و با فرمت docx
 

 

 


تفسیر پرسشنامه مقیاس تجدید نظر شده شدت لکنت کودکان ویراش سوم (SSI-3)

«ابزار-SSI مقیاس 3 يكي از شناخته شده ترين سنجش شدت لكنت بوده كه بر مبناي دفعات بروز لكنت، مدت زمان اسپاسم هاي كلامي و دفعات بروز حركات اضافه در ساير اندام ها هنگام گفتار مي تواند شدت لكنت را ارزيابي كند. سومين نسخة ويرايش شدة اين آزمون به زبان فارسي برگردان شده است و طبق بررسي به عمل آمده داراي پايايي بالايي (80/0=r) در سنجش شدت لكنت كودكان مدرسه رو مي باشد.  

 

 

 

 


روایی و پایایی مقیاس تجدید نظر شده شدت لکنت کودکان ویراش سوم (SSI-3)

 

 آزمون شدت لکنت-3 (ریلی  1994) یکی از آزمون های معتبر و شاخته شده در جهان است و کاربرد بالینی و پژوهشی وسیعی دارد. این آزمون به سنجش شدت لکنت در کودکان پیش دبستانی و بزرگسالان می پردازد و لکنت را از سه بعد فراوانی، دیرش و رفتارهای فیزیکی همواره مورد سنجش قرار می دهد. آزمون شدت لکنت کودکان( SSI-3 ) از رواﻳﻲ ﺳﺎزه، ﺻﻮري و ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ و دﻗﺖ و ﺻﺤﺖ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎي ﺿﺒﻂ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﺎر، اﺑﺘﺪا ﻣﺘﻮن ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪه، ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎ ﺑﺮاي ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ ﮔﻔﺘﺎر درﻣﺎنﮔﺮ ارﺳﺎل ﮔﺮدﻳﺪ و از آن ﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﺻﺤﺖ و دﻗﺖ آنﻫﺎ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻛﻨﻨﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 98/5 درﺻﺪ ﺑﺮ روي ﻧﻮع ﻛﻠﻤﻪ ﻫﺎ و 97/1 درﺻﺪ ﺑﺮ روي ﻧﺎرواﻧﻲ ﻛﻠﻤﺎت اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ وﺟﻮد داﺷﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺑﻴﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان از ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ و میﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﺳﻨﺠﺶ ﺷﺪت ﻟﻜﻨﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﻛﺮد(درخشان پور، حاتمی، افروز، آقاحسینی، ﻧﻜﻮﺋﻲ، 1390). 

 

 

 در پژوهشی که توسط بختیاری و همکاران (2010) در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ انجام گرفت پایای درون فردی و میان فردی نسخه فارسی آزمون شدت لکنت -3 در کودکان 44 تا 80 ماه شامل ده پسر و دو دختر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بودکه دو بخش آزمون ـ که شامل"فراوانی و دیرش لکنت" است ـ بیش از 80 درصد توافق درون فردی و میان فردی وجود دارد. توافق میان فردی در بخش"رفتارهای فیزیکی به ترتیب 54 درصد و 62 درصد بود و در نمره کلی آزمون بیش از 80 درصد توافق مشاهد شد. با توجه به نتایج حاصل به نظر می رسد به طور کلی نسخة فارسی آزمون شدت لکنت-3(SSI-3) به منظور سنجش شدت لکنت در کودکان پیش دبستانی فارسی زبان توسط آسیب شناس گفتار و زبان(چنانچه در شرایط آزمون اجرا شود) پایای لازم را داراست. البته گفتنی است که برای در نظر گرفتن نمره مربوط به بخش رفتارهای فیزیکی همراه (به صورت جداگانه) در سنجش بالینی باید احتیاط و دقت لازم را به کار بست. آزمون شدت لکنت از سه قسمت تشکیل شده است. قسمت اول این پرسشنامه شامل فراوانی می باشد که شدت لکنت را بر اساس تعداد هجاهای دارای لکنت می سنجد. دو قسمت دیگر این آزمون دیرش می باشد که میانگین زمانی سه مورد از طولانی ترین موارد لکنت بر حسب دهم ثانیه را اندازه گیری می کند و سومین قسمت این آزمون حرکات فیزیکی همراه را ارزیابی می کند.

 

 

 

 

 

 

نمره گذاری مقیاس تجدید نظر شده شدت لکنت کودکان ویراش سوم (SSI-3)

برطبق اين مقياس، نمره10-6 به لكنت خيلي خفيف، نمره 11 -12به لكنت خفيف، نمره(در فایل خریداری شده) رو به متوسط، نمره 35-28 به لكنت شديد و نمره 36 به بالا به لكنت خيلي شديد اطلاق مي گردد» (به نقل از زمانی و همکاران،1390).