این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازگاری تحصیلی در دانشجویان را در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می دهد. 

 

 

سازگاری دارای عرصه های مختلفی است؛ مثلاً سازگاری در انتقال به محیط یا موقعیّت جدید، سازگاری در روابط بین فردی و سازگاری در موقعیّت آموزشی که ازآن تحت عنوان سازگاری تحصیلی یاد  می شود.سازگاری تحصیلی ناظر به توانمندی فراگیران در انطباق با شرایط و الزامات تحصیلی و نقش هایی است که مدرسه، دانشگاه به عنوان نهاد اجتماعی فرا روی آن ها قرار می دهد (پیتوس،2006).دوران تحصیل دورانی از زندگی است که در آن تغییرات شناختی و اجتماعی سریعی اتفّاق می افتد(اسپیر ،2000).از این رو سازگاری تحصیلی به عنوان یکی از ابعاد کلی سازگاری روانی -اجتماعی، مورد توجّه پژوهشگران تعلیم و تربیت بوده است و تلاش های زیادی در راستای تعیین عوامل مؤثّر برآن از سوی محققان به عمل آمده است.مثلاًهیلاری و برنت  (1994)، مفهوم وسیع سازگاری تحصیلی را مشتمل برچیزی غیراز صرف توان بالقوه  ی تحصیلی دانشجویان تلقی کرده اند.روسر  وهمکاران(1998)،بیان-کردند،دانشجویانی که درامرسازگاری تحصیلی با اشکال روبه رومی-شوند، این مشکل غالباً در سایرابعاد نیز تظاهرمی کند.

 

 

 


  آزمون دیگری که به منظور سنجش سازگاری تحصیلی در دانشجویان تهیه شده است پرسشنامه انطباقی دانشجویان  (SACQ) است که توسط بکروسیریک (1984) ساخته شده است.آن ها آزمون خود را با این فرض تهیه نمودند که سازگاری تحصیلی در دانشجویان یک امر چندوجهی است و دانشجوباید طی فرایند های انطباق با محیط  آموزشی بتوانند خود را با الزامات و شرایط آن منطبق سازند (ساندرا ،ونساگنز ،2004).

 

 

 

 

به نظربکر و سیریک(1984)، سازگاری تحصیلی در دانشجویان دارای چهار بعد است که عبارتند از:

  1. سازگاری آموزشی:توانایی دانشجو در مدیریت و کنترل شرایط آموزشی که در شرایط جدید با آن مواجه شده است.
  2.   سازگاری اجتماعی:در این نوع سازگاری دانشجو با محیط اجتماعی خود رابطه مناسبی برقرار کرده و روابط بین فردی خویش را به نحومناسبی با همکلاسی ها، استادان،کارمندان و سایر گروه های دانشجویی توسعه  می دهد.
  3.   سازگاری شخصی عاطفی: مربوط به وضعیت سلامت روانی و جسمی فرد در محیط جدید است.
  4. دلبستگی مؤسسه ای: منظور از این بعد از سازگاری، میزان علاقه مندی و همانند سازی و تعهد فرد با دانشگاه و دانشکده، استادان، رشته تحصیلی، همکلاسی ها است.

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

تعریف نظری سازگاری تحصیلی در دانشجویان

تعریف عملیاتی سازگاری تحصیلی در دانشجویان

فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش سازگاری تحصیلی در دانشجویان

2-1- سازگاری    10
2-2- سازگاری و بهداشت روانی    14
2-3- خصوصیّات فرد سازگار    16
2-4- سازگاری اجتماعی    17
2-5- سازگاری تحصیلی    20
2-5-1- عوامل مؤثّر در سازگاری تحصیلی    22
2-5-2- انتقال به دانشگاه    28
2-5-3- تغییرات اساسی در زندگی دانشجویان جدیدالورود    31
2-5-4- سازگاری با زندگی خوابگاهی    33

 

يشينه تحقيقاتي 
پيشينه داخلی
پيشينه خارجی 

منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی