این نوشتار تحقیق کامل در مورد سازگاری تحصیلی در دانشجویان را در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می دهد. 

 

 

باکروسیریک(1984)، انگیزه برای یادگیری، انجام اعمالی برای برآورده ساختن الزامات ونیاز های تحصیلی، داشتن درک واقعی از اهداف تحصیلی و رضایت کلی از محیط اجتماعی را به عنوان برخی از مؤلفّه های سازگاری تحصیلی معرفی کرده اند.  یکی از معروف ترین مدل های ارائه شده در زمینه سازگاری تحصیلی از سوی تینتو  (1978)،به عنوان تناسب شخص-محیط  ارائه شده است.براساس مدل مذکور، چنانچه ویژگی های فردی دانشجویان مانند تجارب آموزشی قبلی، مهارت ها، انگیزه  و قصد ورود به رشته تحصیلی، با الزامات و شرایط آموزشی-تحصیلی دانشگاه هماهنگ بوده و منجر به ایجاد تجربه ای خوشایند و مورد انتظار شود،سازگاری و عملکرد تحصیلی ارتقاء می یابد، اما اگر فردی پس از ورود به دانشگاه، خود را با الزامات فراتر از توانای هایش روبه رو ببیند و یا احساس کند که شرایط تحصیلی موجود با  خواسته ها و ترجیحات او همخوانی ندارد، تجربه منفی در او ایجاد می شودکه علاوه بر عوارضی مانند کاهش عملکرد تحصیلی و سرخوردگی، ممکن است به ترک تحصیل نیز منجر شود(تینتو،1975).

 

 

 

مدل سازگاری تینتو در نتایج و بررسی های زیادی مورد حمایت قرار گرفته است(ناویل و همکاران ،2007).در مدل مفهومی سازگاری تحصیلی ارائه  شده از سوی هیورتادو و همکاران  (2007)، ویژگی های فردی که عمدتا ًشامل پیشینه فرد و همچنین توانایی های علمی پیش دانشگاهی است، به عنوان عوامل مؤثّر بر عملکرد و سازگاری تحصیلی مورد شناسایی قرار گرفته است.  خارج نمودن مفهوم سازگاری به طور عام و سازگاری تحصیلی به طور خاص از دامنه حوادث تصادفی به سوی اقدامات آگاهانه وکنترل-پذیر، منوط به شناسایی ویژگی های فردی و الزامات محیطی است.از این منظر اگرچه ورود به دانشگاه و تحصیلات عالی برای بسیاری از جوانان آرزوی بزرگ و ارزشمند است، با این حال چه بسا به دلیل انتخابی ناآگاهانه و نا صحیح، ممکن است پس از ورود به دانشگاه در برابر الزامات رشته تحصیلی انتخاب شده با سرخوردگی و شرایط ناسازگار مواجه شوند.این موضوع می تواند منجر به ترک تحصیل، تمایل به تغییر رشته و ناسازگاری با موقعیت و عدم پیشرفت تحصیلی شود و علاوه براین با عوارض روحی وروانی همراه شود (وانگ  و چن،2006).
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

تعریف نظری سازگاری تحصیلی 

تعریف عملیاتی سازگاری تحصیلی

2-1- سازگاری    10
2-2- سازگاری و بهداشت روانی    14
2-3- خصوصیّات فرد سازگار    16
2-4- سازگاری اجتماعی    17
2-5- سازگاری تحصیلی    20
2-5-1- عوامل مؤثّر در سازگاری تحصیلی    22
2-5-2- انتقال به دانشگاه    28
2-5-3- تغییرات اساسی در زندگی دانشجویان جدیدالورود    31
2-5-4- سازگاری با زندگی خوابگاهی    33

 

يشينه تحقيقاتي 
پيشينه داخلی
پيشينه خارجی 

منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی