هدف از این پایان نامه بررسی عوامل موثر بر سازگاری اجتماعی می باشد.

 

 

سازگاری اجتماعی عبارت از سازگاری فرد با محیط خود که ممکن است با تغییردادن خود یا محیط بدست آید (پور افکاری ،1380)و دربرگیرنده ارزیابی های ذهنی و عینی است. بدین معنی که ارزیابی های ذهنی از میزان رضایت فرد از ارتباط با دوستانش ناشی می شود وارزیابی عینی به معنی پذیرش فرد توسط همسالان وی می باشد (اسکات ،1989).

 

 

خانواده وسازگاری اجتماعی 
باتوجه به اهمیت نقش مادر در سازگاری اجتماعی ،اشتغال مادر ونبود وی درکنار خانواده، می تواند درسازگاری اجتماعی و روانی اعضای خانواده موثر باشد. درارتباط با اشتغال مادران وتاثیر آن برشخصیت، نظرات متعددی وجوددارد. گروهی برتاثیر منفی آن بررشد تاکید دارند وگروهی نیز برتاثیر مثبت آن ودرنهایت گروهی هم برچگونگی وکیفیت این اشتغال نظر دارند(جانسون واسمیت  ،1999).اعتقاد براین است که فرزندان مادران شاغل در مقایسه با فرزندان مادران خانه دار، غالبا سازگاری شخصی واجتماعی بهتری نشان می دهند ودرمفهوم جنسیت، عقاید معقولانه تری دارند ودرمورد فعالیت های مردانه وزنانه ،عقاید قالبی کمتری دارند (افشاری ،1375).

 

درمحیط خانواده ،تفاهم ، احترام به متغیر های محیطی وحمایت از سازمان خانواده ،عملکرد خانواده وسطح کنترل روابط بین فردی درخانواده، ارتباط معناداری با سازگاری اجتماعی اعضای خانواده دارد. وضعیت اقتصادی خانواده به طور مستقیم در رشد شخصیت وسازگاری ما موثر است. افرادی که تمام وسایل زندگی وارضای امیالشان فراهم است درسازگاری اجتماعی کمتر دچار اشکال می شوند (موسوی شوشتری ،1377).

 

 

 

 

مدرسه و سازگاری اجتماعی 
علاوه برمحیط خانواده ،محیط اجتماعی مدرسه نیز در سازگاری اجتماعی موثر است. مدرسه نظام اجتماعی کوچکی است که ما درآن قواعد اخلاقی ، رفاه جتماعی ،نگرش ها وشیوه های برقراری رتباط با دیگران را می آموزیم. نفوذی که مدرسه در اجتماعی کردن ما دارد ،هم به دلیل وجود همکلاسی ها وهم به دلیل وجود معلمان وبرنامه های آموزشی است (کوکر وماژور ،1994).

 

 

 

 

 

 

 


فهرست مطالب

تعریف نظری سازگاری اجتماعی در دانشجویان

تعریف عملیاتی سازگاری اجتماعی در دانشجویان

سازگاری اجتماعی 
تعریف سازگاری اجتماعی
ملاکهای سازگاری اجتماعی
ویژگی های افراد دارای سازگاری اجتماعی
رویکردهای مبتنی برسازگاری اجتماعی
تاریخچه بررسی سازگاری اجتماعی
ابعاد سازگاری اجتماعی
سازگاری در خانواده 
سازگاری درمدرسه
سازگاری باهمسالان
عوامل تاثیر گذار برسازگاری اجتماعی
خانواده وسازگاری اجتماعی 
مدرسه وسازگاری اجتماعی 
هوش و سازگاری اجتماعی 
گروه همسالان وسازگاری اجتماعی 
عزت نفس وسازگاری اجتماعی 
ناسازگاری
انواع ناسازگاری
ناسازگاری اجتماعی
اختلالات سازگاری
عوامل مستعد کننده براختلال سازگاری
2-3تحقیقات انجام شده درایران وخارج از ایران 

يشينه تحقيقاتي 
پيشينه داخلی
پيشينه خارجی 

منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی