چارچوب نظری و پیشینه پژوهش سازگاری اجتماعی دانش آموزان عنوان نوشتار برای فصل دوم پایان نامه می باشد.

 

 

در مورد مفاهیم سازگاری  ، ناسازگاری  و سازگاری اجتماعی، تعاریف متعددی از سوی اندیشمندان، روان شناسان و جامعه-شناسان ارائه شده است. ابتدا برای روشن شدن مفهوم، تعاریفی چند از سازگاری و ناسازگاری ارائه می شود و سپس به مبحث اصلی یعنی تعریف سازگاری اجتماعی می پردازیم.

 


کلمه ناسازگاری که آن را به زبان انگلیسی MaladJustment گویند، مفهومی است جدید، که با تحول علوم انسانی بوجود  آمد. نیم قرن پیش، این گروه را افراد غیرعادی یا غیرطبیعی می گفتند و این اصطلاح، معرف ناسازگاری، نابهنجاری و آشفتگی روانی بود. با پیشرفت و توسعه مکتب اصالت رفتار، تعریف روان شناسی تغییر یافت و ازآن پس آن را علم سازگاری با محیط و ملاک و میزان رفتار عادی شمردند و سازگاری فرد را در رفتار، ملاک عادی بودن یا غیر عادی بودن قرار دادند و کلمه ناسازگاری را به جای غیر عادی انتخاب کردند( یزدخواستی، 1385).

 

 

لاقون  (1976، به نقل از یمنی درزی سرخابی، 1371) ناسازگاری در جوانان را بدین صورت بیان می کنند: گاهی به جوانی ناسازگار گفته می شود که اختلالات، کاستی های استعدادی، ضعف کارایی عمومی، همچنین اشکالات منشی وی، سبب می شود که در حاشیه یا در ستیز مداوم با واقعیت ها یا تقاضاهای پیرامون، متناسب با سن و ریشه اجتماعی مربوطه قرار گیرد.گاهی نیز به جوانی اطلاق می شود که استعداد و کارایی او کافی بوده، منش او طبیعی، ولی از محیطی رنج می برد که با نیازهای بدنی، عاطفی فکری و معنوی او مطابقت ندارد.

 

 

 

سازگاری اجتماعی در رأس واقع شده است و چنانچه فردی در این زمینه قادر به انجام وظیفه گردد، در بقیه طیف ها نیز با مشکلات چندانی روبرو نخواهد شد و پایه استدلال خود را هم، طرح این جمله می داند که، انسان موجودی اجتماعی است (یزدخواستی،1385). به هر حال بهتر است برای دستیابی به دیدگاه جامع و وسیعی از مفهوم و چارچوب نظری سازگاری  اجتماعی، ابتدا به تعریف آن بپردازیم.

 

 

 

 


فهرست مطالب

تعریف نظری سازگاری اجتماعی دانش آموزان

تعریف عملیاتی سازگاری اجتماعی دانش آموزان

فصل دوم پیشینه تحقیق و مبانی نظری اجتماعی دانش آموزان

1-2.مقدمه    18
2-2.  مروری بر مفاهیم اولیه    18
1-2-2.  رشد اجتماعی در دوره نوجوانی    18
2-2-2. نیازهای دوره نوجوانی    22
3-2-2.  لزوم روابط اجتماعی    23
3-2.  مبانی تئوریک سازگاری    25
1-3-2.  مبانی نظری سازگاری اجتماعی    25
2-3-2.  ویژگیهای افراد سازگار    32
3-3-2.  عوامل مؤثر در سازگاری    32
4-3-2.  اشکال سازگاری    34
5-3-2. عوامل مؤثر در فرآیند سازگاری    36
6-3-2.  سازگاری اجتماعی دانش آموزان در مدرسه    42
4-2.  ورزش    43
5-2. بررسی یافته های پیشین    49
6-2. نتیجه گیری از تحقیقات پیشین    56
الف- منابع فارسی    
ب–منابع انگلیسی